توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر در حوزه نانوزیست فناوری

به نظر میرسد که سرمایه گذاری خطرپذیر (‏VC‏) در زمینه فناوری نانو در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسیده است. به ‏طوری که در این سال، کل سرمایه گذاری خطرپذیر انجام شده در حوزه فناوری نانو، حدود ۴/۱ میلیارد دلار بود. ولی در ‏سال ۲۰۰۹، تنها ۷۹۲ میلیون دلار در این بخش سرمایه گذاری شد که این رقم نشان دهنده کاهش ۴۲ درصدی نسبت ‏به سال ۲۰۰۸ است. بنا بر گزارش مؤسسه لوکس ریسرچ، اگرچه به طور کلی سرمایه گذاری خطرپذیر در زمینه فناوری ‏نانو کاهش یافته ولی به طور کامل قطع نشده است. این در حالی است که سرمایه گذاری در زمینه سلامت و علوم ‏زیستی مبتنی بر نانو در سال گذشته با همان نرخی که کل ‏VC‏ نانو کاهش یافته (۴۲ درصد) ، افزایش یافته است. این ‏دو بخش توانسته اند حدود ۴۰۴ میلیون دلار سرمایه را در سال گذشته جذب کنند و به نظر میرسد ‏VC‏ بیشتری را در ‏آینده به خود اختصاص دهند.‏

به نظر میرسد که سرمایه گذاری خطرپذیر (‏VC‏) در زمینه فناوری نانو در سال ۲۰۰۸
به اوج خود رسیده است. به ‏طوری که در این سال، کل سرمایه گذاری خطرپذیر انجام
شده در حوزه فناوری نانو، حدود ۴/۱ میلیارد دلار بود. ولی در ‏سال ۲۰۰۹، تنها
۷۹۲ میلیون دلار در این بخش سرمایه گذاری شد که این رقم نشان دهنده کاهش ۴۲
درصدی نسبت ‏به سال ۲۰۰۸ است. بنا بر گزارش مؤسسه لوکس ریسرچ، اگرچه به طور کلی
سرمایه گذاری خطرپذیر در زمینه فناوری ‏نانو کاهش یافته ولی به طور کامل قطع
نشده است. این در حالی است که سرمایه گذاری در زمینه سلامت و علوم ‏زیستی مبتنی
بر نانو در سال گذشته با همان نرخی که کل ‏VC‏ نانو کاهش یافته (۴۲ درصد) ،
افزایش یافته است. این ‏دو بخش توانسته اند حدود ۴۰۴ میلیون دلار سرمایه را در
سال گذشته جذب کنند و به نظر میرسد ‏VC‏ بیشتری را در ‏آینده به خود اختصاص
دهند.‏

گزارش «سرمایه گذاری خطرپذیر در زمینه نانو در سال ۲۰۰۹: علوم زیستی و بهداشت،
پشتیبان حیات»، به ‏VC‏ ها، ‏شرکت های بزرگ و نوپا کمک خواهد کرد که بتوانند آن
دسته از پیشرفت ها را شناسایی کنند که موجب تحریک ‏سرمایه گذاری خطرپذیر در زمینه
فناوری نانو خواهند شد.‏

برای تهیه این گزارش، لوکس ریسرچ علاوه بر استفاده از منابع اطلاعاتی پایگاه های
داده اختصاصی، مصاحبه های ‏اولیه ای نیز با ۱۰۰۰ نفر از دست اندرکاران شرکت های
نوپا و ۱۵ شرکت ‏VC‏ که در زمینه فناوری نانو سرمایه گذاری ‏کردهاند، انجام داده
است. ‏

برخی از یافته های اصلی این گزارش عبارتند از: ‏

• روندهای جهانی ‏VC‏ نشان میدهد که سرمایه گذاری در زمینه فناوری نانو در سال
۲۰۰۹، حدود ۴۲ ‏درصد کاهش یافته و به ۷۹۲ میلیون دلار رسیده است. علی رغم کاهش
در کل ارزش، میزان معاملات در ‏سال ۲۰۰۹ اندکی افزایش یافته است. به طور ویژه،
در سال ۲۰۰۹ معاملات کلان انجام نشده و میانگین ‏معاملات تا ۴۱ درصد کاهش یافته
و به ۶/۸ میلیون دلار رسیده است.‏

• سرمایه گذاری های سری ‏D‏ (مرحله توسعه محصول) یا بعد از آن با افت ۷۳ درصد به
۲۳۵ میلیون دلار ‏رسیده است. در مقابل، سرمایه گذاری سری ‏B‏ (مرحله شروع به
ساخت) با افزایش ناگهانی ۴۹ درصدی به ‏‏۳۳۹ میلیون دلار رسید که تقریبا با
سرمایه گذاری سری ‏C‏ (مرحله رشد تولید محصول) و بعد از آن برابر ‏شد. همانند
سال ۲۰۰۸، سری ‏A‏ (دوره جنینی) با کمترین سهم (۷ درصد) یعنی ۵۶ میلیون دلار از
دور ‏خارج شد.‏

• اکثر ‏VCها انتظار دارند سرمایه گذاری های کوتاه مدت کاهش یافته یا ثابت باقی
بماند. حدود ۵۳ درصد از ‏مصاحبه شوندگان پیش بینی کردهاند که همکاران آنها به
جای دنبال کردن معاملات جدید تمایل به ابقای ‏سهام موجود دارند. کمتر از نیمی
از مصاحبه شوندگان بر این باور بودند که سرمایه گذاری آنها طی ۲ تا ۳ ‏سال آینده
افزایش خواهد یافت.‏