دوره های آموزشی کوتاه مدت حقوق و مدیریت تجاری سازی فناوری

مؤسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس با همکاری کانون توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس دوره های مختلف عمومی و تخصصی در حوزه مالکیت فکری و تجاری سازی آن را برای محققان، دانشگاهیان، هنرمندان، سازمان ها و شرکت های مختلف برگزار می نماید.

در سال های اخیر رشد دانش، فناوری و صنعت در داخل کشور نرخ فزاینده ای را کسب کرده
است و بخش های مختلف علمی، فرهنگی، هنری و صنعتی کشور در مسیر توسعه روز افزون گام
برمی دارند. این مساله اهمیت توجه به دارایی های فکری و چگونگی صیانت از آنها را
برای اشخاص، شرکت ها و سازمان ها مختلف نمایان می سازد، از سویی باید توجه داشت که
آشنایی با دارایی های فکری و چگونگی صیانت از آنها خود می تواند ابزاری برای توسعه
دانش و فناوری و تجاری سازی باشد. با توجه به این موارد مؤسسه دارایی های فکری و
فناوری مدرس با همکاری کانون توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس دوره های مختلف عمومی
و تخصصی در حوزه مالکیت فکری و تجاری سازی آن را برای محققان، دانشگاهیان، هنرمندان،
سازمان ها و شرکت های مختلف برگزار می نماید. این دوره ها در دو دسته حقوق تجاری
سازی دارایی های فکری و مدیریت تجاری سازی داریی های فکری برگزار می شوند:

• در بخش حقوق تجاری سازی دارایی های فکری، سرفصل های متنوعی از جمله حقوق ثبت
اختراعات، حقوق علامت تجاری، حقوق قرارداد لیسانس فناوری، حقوق حمایت های قضایی
دارایی های فکری نقض شده و غیره مطرح است که به وسیله ی دپارتمان تخصصی آموزش مؤسسه
دارایی های فکری و فناوری مدرس بر مبنای سرفصل های مؤسسات و سازمان های معتبر از
جمله سازمان جهانی مالکیت فکری و دانشکده حقوق علم و فناوری ایالت نیویورک طراحی
شده و برای نخستین بار در کشور در حال اجرا است.

• در بخش مدیریت تجاری سازی دارایی های فکری نیز سرفصل های گوناگونی از جمله مدیریت
بر دارایی های فکری، متدولوژی تجاری سازی دارایی های فکری، بازاریابی فناوری، مباحث
ارزش گذاری فناوری، مدیریت استراتژیک برند و غیره مطرح است که به وسیله ی دپارتمان
تخصصی آموزش مؤسسه دارایی های فکری و فناوری مدرس بر مبنای سرفصل های مؤسسات و
سازمان های معتبر از جمله سازمان جهانی مالکیت فکری و مؤسسه حقوق مالکیت فکری و
حقوق رقابت ماکس پلانگ طراحی شده است. از آنجا که این دوره برای تجاری سازی «دارایی
های فکری» برگزار می شود، می توان گفت در کشور کم نظیر است.