طرح‌های موج‌دار در صفحات گرافنی

محققان مؤسسه‌ی ملی استاندارد و فناوری (NISI) و مؤسسه‌ی فناوری جورجیا نشان دادند که طرح‌های موج‌دار در مقیاس اتمی می‌توانند برای تعیین چگونگی روی هم قرار گرفتن صفحات گرافنی و نواحی فشار، استفاده شوند.

محققان مؤسسه‌ی ملی استاندارد و فناوری
(NISI) و مؤسسه‌ی فناوری جورجیا نشان دادند که طرح‌های موج‌دار(Moire
patterns ) در مقیاس اتمی می‌توانند برای تعیین چگونگی روی هم قرار گرفتن
صفحات گرافنی و نواحی فشار، استفاده شوند. طرح موج‌دار یک الگوی تداخلی است
که هنگامی که یک یا چند صفحه‌ی مشبک به‌طور نسبی و اریب روی هم قرار
‌می‌گیرند، ظاهر می‌شود. توانایی تعیین جهت‌یابی چرخش صفحات گرافن، به درک
خواص انتقالی و الکترونی لایه‌های چندگانه‌ی گرافن کمک می‌کند.

در عکاسی دیجیتال، طرح‌های موج‌دار، محصول خطا در فرایند اندودکاری(
Rendering) است که سبب می‌شوند طرح‌های شبکه‌ای، موج‌دار و منحرف‌شده به
‌نظر برسند. دانشمندان علم مواد از این طرح‌های موج‌دار میکروسکوپی در
تشخیص فشارهایی نظیر چین‌خوردگی یا برامدگی در انواع مواد استفاده می‌کنند.

 

 
طرح‌های موج‌دار هنگامی که دو یا چند صفحه‌ی مشبک به‌طور نسبی و اریب روی
هم قرار می‌گیرند، ایجاد می‌شوند. دانشمندان با بررسی طرح‌های موج‌دار
گرافنی، نشان دادند که چگونه این صفحات منفرد روی هم قرار می‌گیرند.
 
محققان با استفاده از حرارت دادن سیلیکون
کاربید، موفق به ایجاد صفحات گرافنی شدند ؛به‌گونه‌ای کهکه تنها کربن آن به
شکل گرافن باقی بماند، سپس با استفاده از یک میکروسکوپ تونلی روبشی خارجی‌ترین
لایه‌های گرافن را به‌دقت بررسی کردند. این فرایند که آن را تداخل موج‌دار
اتمی نامیدند، امکان تصویربرداری الگوهای ایجادشده به‌وسیله‌ی روی هم قرار
گرفتن لایه‌های گرافنی را برای آنها فراهم کرد. در نتیجه توانستند چگونگی
روی هم قرار گرفتن لایه‌های منفرد گرافن با شبکه‌ی هگزاگونال، و رابطه‌ی
آنها با یکدیگر را شبیه‌سازی و ترسیم کنند.

به‌رغم مواد دیگر که در اثر سرما از هم باز می‌شوند، گرافن به جمع شدن و
چین خوردن تمایل دارد. دانشمندان توانستند این میدان‌های فشار را پس از
مقایسه‌ی انحراف نسبی هگزاگونال‌های اتم‌های کربن که شامل لایه‌های منفرد
گرافن می‌شوند، ترسیم کنند. این فناوری بسیار حساس است، تا جایی که می‌تواند
فشارهای لایه‌های گرافنی را که منجر به تغیییراتی به کوچکی ۱/۰ درصد در
فضای اتمی می‌شوند، شناسایی کنند.