الیاف مولکولی شیشه‌ای

دانشمندان مؤسسه‌ی تحقیقاتی MESA دانشگاه Twente، کشف کردند که سیستم فوتوسنتز باکتری می‌تواند برای انتقال نور حتی در مسافت‌های طولانی در مقیاس نانومتر به‌کار گرفته شود. آنها نوعی الیاف مولکولی شیشه‌ای را ابداع کردند که هزاران بار باریک‌تر از تار موی انسان است.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

دانشمندان مؤسسه‌ی تحقیقاتی MESA دانشگاه Twente، کشف کردند که سیستم فوتوسنتز باکتری می‌تواند برای انتقال نور حتی در مسافت‌های طولانی در مقیاس نانومتر به‌کار گرفته شود. آنها نوعی الیاف مولکولی شیشه‌ای را ابداع کردند که هزاران بار باریک‌تر از تار موی انسان است. نتایج این تحقیقات در شماره‌ی آوریل مجله‌ی Nano Letter چاپ شده‌است.

گیاهان و برخی از باکتری‌ها از فرایند فوتوسنتز برای ذخیره‌ی انرژی خورشید استفاده می‌کنند. محققان مؤسسه‌ی MESA، از بخش‌هایی از سیستم فوتوسنتز باکتری برای انتقال نور استفاده کردند.

در این آزمایش‌ها، از پروتئین‌های جداشده از یک سیستم جمع‌آوری‌کننده‌ی نور (LHC) استفاده شد. این پروتئین‌ها نور خورشید را از سلول‌های گیاهی و باکتری به محلی دیگر در سلول که در آنجا نور خورشید ذخیره می‌شود، انتقال دادند. پژوهشگران توانستند با استفاده از این پروتئین‌ها الیاف مولکولی شیشه‌ای با ضخامت نانومتری بسازند. آنها در این آزمایش پروتئین‌ها را روی بستری ثابت و در یک ردیف محکم کردند و به‌صورت یک رشته درآوردند، سپس به نقطه‌ای از این رشته نور لیزر تاباندند و مشاهده کردند که نور در مسیر خط شروع به حرکت کرد.

پروتئین‌های LHC، نه تنها نور را منتقل کردند؛ بلکه مسافت منتقل‌شده خیلی بیشتر از حد انتظار محققان بود. این پروتئین‌ها می‌توانند نور را تا مسافت ۳۰۰ نانومتر منتقل کنند.