کارگاه نانوانفورماتیک ۲۰۱۰

کارگاه نانوانفورماتیک در روزهای ۳ تا ۵ نوامبر ۲۰۱۰ (۱۲ تا ۱۴ آبان ماه ۱۳۸۹) در واشنگتن دی‌سی برگزار خواهد شد.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

کارگاه نانوانفورماتیک در روزهای ۳ تا ۵ نوامبر ۲۰۱۰
(۱۲ تا ۱۴ آبان ماه ۱۳۸۹) در واشنگتن دی‌سی برگزار خواهد شد.
نانوانفورماتیک ۲۰۱۰ (Nanoinformatics 2010)، یک کارگاه و نگاشت مسیر
مشارکتی است که در چارچوب آن متخصصان انفورماتیک، محققان فناوری‌نانو،
سیاست‌مداران و سایر ذینفعان و شرکت‌کنندگان بالقوه به‌طور مشترک نقشه راه
حوزه نانوانفورماتیک را توسعه خواهند داد. با چنین اقدامی توسعه مسوولانه و
استفاده از فناوری‌نانو تسریع خواهد شد.

نانوانفورماتیک (Nanoinformatics)) علم و عمل شناسایی و تعیین اطلاعات مرتبط
در حوزه علم و مهندسی نانومقیاس است. این علم دربرگیرنده توسعه و اجرای
مکانیزم‌های اثربخش برای جمع‌آوری، ارزش‌گذاری، ذخیره، تقسیم، تجزیه و
تحلیل و کاربرد اطلاعات نانو است.

هدف از طراحی کارگاه نانوانفورماتیک ۲۰۱۰ بررسی وضعیت، ایجاد یک نقشه راه و
تشویق همکاری در زمینه نانوانفورماتیک است.

موضوعات این کارگاه عبارتند از:

  • جمع‌آوری و پردازش داده‌ها؛
  • ابزارهای نوآوری، تجزیه و تحلیل و شبیه‌سازی؛
  • دسترسی به داده‌ها و تقسیم اطلاعات؛

کارگاه مذکور دربرگیرنده توسعه مکانیزم‌های اثربخش برای
جمع‌آوری، تقسیم، شبیه‌سازی، مدل‌سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به
علوم نانومقیاس است. همچنین این کارگاه نحوه بهره‌برداری از فناوری اطلاعات
و ارتباطات برای آغاز و حمایت از اقدامات کارا را دربرمی‌گیرد.

آخرین فرصت ارائه چکیده مقالات و پوسترها ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۰ (۲۴ شهریور ماه
۱۳۸۹) است.