سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره‌های گیاهی

پژوهشگران پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی موفق به تولید نانوذرات طلا با استفاده از عصاره آبی گلبرگ گل رز شدند.

سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره‌های گیاهی

پژوهشگران پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی موفق به تولید نانوذرات طلا با استفاده از عصاره آبی گلبرگ گل رز شدند.

نانوذرات طلا به علت زیست سازگار بودن، کاربردهای بیولوژیکی گسترده‌ای دارند. روش‌های شیمیایی سنتز نانوذرات معمولا منجر به باقی ماندن مقداری از واکنشگرهای سمی شده که امکان استفاده از آنها را در کاربردهای زیستی از بین می‌برد. به همین دلیل در سال‌های اخیر بیوسنتز نانوذرات به وسیله گیاهان و میکروارگانیسم‌ها، به عنوان روش‌های زیست سازگار و سبز مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است.

پروژه تولید نانوذرات طلا با استفاده از عصاره آبی گلبرگ گل رز، از سال ۱۳۸۸ در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج شروع شده و پژوهشگران توانستند در شهریور ماه امسال به نتایج موفقیت آمیزی دست یابند. در این پژوهش مورفولوژی و شکل نانوذرات سنتز شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری آنالیز شده و مشخص شد که نانوذرات در شکل‌های مختلفی از جمله کروی، مثلثی، پنج ضلعی و شش ضلعی تولید شدند. سایز نانوذرات با استفاده از دستگاه Particle Size Analyser اندازه‌گیری شده و متوسط بهینه ذرات nm 10 به دست آمده است.

علاوه‌بر این برای‌شناسایی کیفی نانوذرات تولید شده و تعیین ساختار کریستالی ذرات، از تکنیک پراش اشعه ایکس (XRD) استفاده شد و نتایج آن ساختار کریستالی و خلوص بالای نانوذرات طلا را تایید کرد.

این روش سنتز بسیار راحت، ارزان و سریع است و واکنش در کمتر از ۱۰ دقیقه کامل می‌شود. نانوذرات تولید شده در این روش حداقل به مدت ۲ ماه پایدار هستند.