نانوپیک‌های حامل محموله دارویی مولکولی

دانشمندان سوئیسی سیستمی قطار مانند ساختند که محموله مولکولی را روی یک تراشه منتقل می‌کند. این دانشمندان ادعا می‌کنند که این فناوری می‌تواند منجر به ساخت خطوط حمل و نقل در مقیاس نانو شود یا سبب ساخت مواد خوددرمان‌گر شود.

دانشمندان سوئیسی سیستمی قطار مانند ساختند
که محموله مولکولی را روی یک تراشه منتقل می‌کند. این دانشمندان ادعا می‌کنند
که این فناوری می‌تواند منجر به ساخت خطوط حمل و نقل در مقیاس نانو شود یا
سبب ساخت مواد خوددرمان‌‌گر شود.

اخیرا استفاده از سیستم‌‌های توسعه‌‌ای که از نانوموتورها برای حمل محموله‌‌های
مولکولی استفاده می‌کنند رایج شده است. علیرغم انتشار تصادفی، محموله می‌تواند
به مکان‌‌هایی که در آنها غلظت مواد کمتر است با کمک وسایل میکروسیالی
منتقل شود که در این صورت نیاز به استفاده از پمپ یا تغذیه الکتریکی خارجی
برای انتقال نیست.

در حال حاضر، کلودیل اشمیت ویولا ووگل که در مؤسسه فدرال زوریخ در سوئیس
فعالیت می‌کند برای اولین بار موفق شد تا مناطق برداشت و تحویل مجزا را به‌‌صورت
یک سیستم ادغام کند. این تیم بر روی یک میکروتوبول کار می‌کنند که بر روی
فرشی از پروتئین‌‌های موتور داخل یک تراشه حرکت می‌کنند: قطار و ریل قطار.
برای بهبود سیستم، اشمیت و ووگل ایستگاه‌‌های مبدأ و مقصد را اضافه کردند.
 

محققان محموله را بر اساس اتساع DNA
علامت‌‌گذاری کردند و رشته‌‌های متمم را روی ایستگاهی برداشت و تحویل قرار
دادند. با کمک تنظیم طول رشته‌‌های DNA در ایستگاه‌‌ها، و هندسی تعاملات،
این تیم توانستند توانایی تعاملات مختلف و متقابلا نیروی مورد نیاز برای
شکستن آنها را کنترل کنند. بدین ترتیب محموله نمی تواند در ایستگاه برداشت
تحویل و در ایستگاه تحویل جمع آوری شود. هنری هس، متخصص مهندسی زیست پزشکی
در دانشگاه کلمبیا در ایالت متحده می‌گوید: تجدید سیستم‌‌های حمل و نقل
خارج سلولی، جایی که پروتئین‌‌های موتور بسته‌‌هایی مانند پیک های فدایکس
را تحویل می‌دهند، هدف فناوری نانو در این ارتباط بوده است. این کاری
برجسته برای مهار و کنترل رویکردها و مفاهیمی شامل فناوری نانو DNA،
میکروساخت، خودآرایی و موتور‌های مولکولی است که نیاز است تا فرایند
پیچیده‌‌ای در مقیاس نانو درک شود.

اشمیت می‌گوید که در آینده این تیم امیدوار است که خط مونتاژ در مقیاس نانو
را بسازد و در نهایت سیستم حمل و نقل خود را به صورت مواد خود درمان گر
ساختگی که می‌توانند زخم‌‌های بسیار کوچک را مداوا کنند مبدل کنند.