اتصال نانومیله‌های طلا به‌صورت سر به سر

دانشمندان آزمایشگاه ملی آرگون روشی برای اتصال کنترل‌شده نانومیله‌های طلا به‌صورت سر به سر ابداع کرده‌اند.

دانشمندان آزمایشگاه ملی آرگون روشی برای
اتصال کنترل‌شده نانومیله‌های طلا به‌صورت سر به سر ابداع کرده‌اند.

این نانوذرات با استفاده از یک روش تثبیت‌شده شیمیایی سنتز می‌شوند. در
نتیجه این کار نانومیله‌های طلا باکیفیت بالا و با طول حدود ۷۰ نانومتر و
قطر ۱۵ نانومتر تولید می‌شوند که با استفاده از یک مولکول فعال سطحی آبگریز
در آب پایدار می‌شوند.

مولکول‌های فعال سطحی کناره‌های نانومیله‌ها را بهتر از دو انتهای آنها
پوشش می‌دهند؛ در نتیجه زمانی که لیگاند دیگری به آب اضافه می‌شود، مولکول‌های
لیگاند ترجیح می‌دهند که به دو سر نانولوله‌ها اتصال یابند.

اگر این لیگاند ثانویه آبگریز باشد و نانومیله‌ها در ترکیب مناسبی از حلال‌های
آلی و آبی قرار گیرند، به صورت سر به سر به یکدیگر متصل می‌شوند.

بررسی سینتیک این اتصال نشان داد که این
فرایندِ مبتنی بر حلال با فرایندهای دیگر آرایش نانومیله‌ها که تاکنون برای
مرتب کردن این نانوذرات به‌کار می‌رفتند(همانند ایجاد پیوند کوالانسی یا
هیدروژنی)، تفاوت دارد. همچنین محققان با بررسی‌های خود شرایط مطلوب برای
به‌دست آوردن آرایش انتخابی سر به سر از نانومیله‌ها را به‌دست آوردند؛
آنها به‌طور خاص دریافتند که باید چند روز میان سنتز نانومیله‌ها و آرایش
آنها با این روش فاصله وجود داشته باشد.

نتایج این تحقیق روش جدیدی برای مرتب کردن نانوذرات آنیزوتروپیک در آرایش‌های
کنترل شده ارائه داده و امکان تولید نانومواد کارکردی را به روش پایین به
بالا فراهم می‌آورد.