روشِی جدِید براِی شناساِیِی عوامل اِیجاد سرطان

موسسه ملِی سلامت در آمرِیکا، ِیکِی از محققان دانشگاه کالِیفرنِیاِی جنوبِی را مأمور تولِید ِیک ابزار کلِیدِی کرده است که محققان را ِیک گام بزرگ به درمان سرطان و ِیا جلوگِیرِی از اِیجاد آن نزدِیک‌تر مِی‌سازد.

ماشِینِی را تصور کنِید که خون شما را
گرفته، آن را از نظر وجود جهش‌هاِی ژنتِیکِی ِیا تغِیِیرات شِیمِیاِیِی که
مِی‌توانند موجب اِیجاد سرطان شوند، بررسِی کرده و مطابق با DNA شما،
داروِی لازم را بسازد.

اِین داروِی فرضِی مِی‌تواند بِی‌نظمِی‌هاِیِی را که در طول زمان در بدن
شما انباشته شده‌اند و مِی‌توانند موجب اِیجاد تومور سرطانِی شوند، هدف
گرفته و درمان کند. موسسه ملِی سلامت، آندرِیا آرمانِی از دانشکده مهندسِی
شِیمِی و علوم مواد دانشگاه کالِیفرنِیاِی جنوبِی را مأمور تولِید ِیک
ابزار کلِیدِی کرده است که محققان را ِیک گام بزرگ به محقق ساختن اِین
روِیا نزدِیک‌تر مِی‌سازد.

وِی جاِیزه «محقق خلاق» موسسه ملِی سلامت در سال ۲۰۱۰ را درِیافت کرده است.
اِین جاِیزه شامل ِیک کمک هزِینه تحقِیقاتِی ۳/۲ مِیلِیون دلارِی براِی
تحقِیقات اپِی‌ژنتِیک است که در عرض ۵ سال پرداخت خواهد شد. در اِین رشته
از علم، تغِیِیرات اِیجاد شده در DNA که به سرطان مربوط هستند، مطالعه مِی‌شوند.
آرمانِی مِی‌گوِید آنالِیز اِین دسته از تغِیِیرات در تشخِیص زودهنگام و
درمان سرطان تخمدان و انواع دِیگر سرطان مفِید بوده است.

اما با استفاده از روش‌هاِی فعلِی تنها امکان بررسِی اِین تغِیِیرات در ِیک
لحظه وجود دارد و نمِی‌توان روند اِین تغِیِیرات را به طور پِیوسته مطالعه
کرد. بنابراِین اطلاعات مهمِی که مِی‌توانند در درک فراِیندهاِی مرتبط با
سرطان و بِیمارِی‌هاِی دِیگرِی همچون دِیابت حِیاتِی باشند، از دست مِی‌روند.
به علاوه، حساسِیت ِیا تفکِیک‌پذِیرِی بسِیارِی از اِین روش‌ها پاِیِین است.

آرمانِی مِی‌خواهد ِیک نانولِیزر بسِیار حساس تولِید نماِید که امکان
تشخِیص تغِیِیرات DNA را به‌صورت بلادرنگ فراهم مِی‌آورد. اِین روش همچنِین
قابلِیت مطالعه تک‌رشته DNA را براِی وِی اِیجاد مِی‌کند. در روش‌هاِی
فعلِی براِی انجام اِین مطالعات به گروه‌هاِیِی از صدها هزار رشته DNA
نِیاز است.

با اتصال DNA به سطح اِین نانولِیزر، رنگ ِیا به عبارت دِیگر طول موج نشرِی
اِین لِیزر تغِیِیر مِی‌کند. با تغِیِیر DNA، اِین رنگ دوباره عوض مِی‌شود.
به دلِیل دقت بسِیار بالاِیِی که در تشخِیص اِین تغِیِیرات رنگِی وجود دارد،
تفکِیک‌پذِیرِی اِین روش بسِیار بالاست. بخش اول اِین پروژه به ساخت
نانولِیزر اختصاص داشته و بخش دوم آن به انجام آزماِیش‌ها روِی DNA مربوط
خواهد بود.

بنابر گفته دکتر آرمانِی هدف از انجام اِین تحقِیق انجام ندادن کارهاِیِی
است که موجب اِیجاد سرطان مِی‌شوند. وِی ابتدا روِی نانولِیزر تمرکز خواهد
داشت تا با استفاده از محرک‌هاِی شناخته شده‌اِی مثل غلظت بالاِی حلال‌ها و
عوامل پاک‌کننده، کاراِیِی اِین ابزار را در تشخِیص تغِیِیرات اِیجاد شده
نشان دهد. او مِی‌خواهد در نهاِیت با قرار دادن DNA در شراِیط سخت،
تغِیِیرات آن را بررسِی کرده و به مردم هشدار دهد تا از قرار گرفتن در
شراِیطِی که ممکن است باعث اِیجاد اِین تغِیِیرات و در نهاِیت باعث اِیجاد
سرطان شوند، دورِی کنند.