برنامه‌های ترویج فناوری نانو در نیمه‌اول ۸۹

کارگروه ترویج ستاد فناورینانو به منظور ارتقای آشنایی دانشآموزان، دبیران و دانشجویان با علوم و فناوری نانو و زمینهسازی تحقیق و پژوهش در این حوزه ، از برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزش فناوری نانو برای این مخاطبان حمایت میکند. هر سمینار یا کارگاهی که مطابق شرایط آیین نامه حمایتی این کارگروه برگزار شود، بین دو تا پنج میلیون ریال حمایت میشود.

کارگروه ترویج ستاد فناوری‌نانو به منظور ارتقای آشنایی دانش‌آموزان، دبیران و دانش‌جویان
با علوم و فناوری نانو و زمینه‌سازی تحقیق و پژوهش در این حوزه ، از برگزاری
سمینارها و کارگاه‌های آموزش فناوری نانو برای این مخاطبان حمایت می‌کند. هر سمینار
یا کارگاهی که مطابق شرایط آیین نامه حمایتی این کارگروه برگزار شود، بین دو تا پنج
میلیون ریال حمایت می‌شود.
در نیمه نخست سال جاری، در حوزه دانش آموزی و دانش‌جویی شاهد برگزاری تعداد زیادی
برنامه در قالب سمینار و دوره‌های آموزشی بودیم. از این میان تعداد ۲۲۷ برنامه برای
دریافت حمایت‌های تشویقی ستاد نانو ، مورد تایید باشگاه نانو قرار گرفت.
مبلغ کل حمایت از این رویدادها، ۶۵۰ میلیون ریال بوده است.که از این میان ۴۷۳
میلیون ریال مربوط به حوزه‌ی دانش‌آموزی و مبلغ ۱۷۷ میلیون ریال مربوط به بخش دانش‌جویی
است. اطلاعات این ۲۲۷ برنامه در جداول ارائه شده است.
 جدول

۱ – 


برنامه
های


ترویجفناورینانو


در


نیمه‌اول

۸۹

به


تفکیکاستانمحلبرگزاریناماستانبرگزارکنندهتعداددرصد


مازندران

۶۸

۳۰


اصفهان

۴۰

۱۷/۶


تهران

۳۱

۱۳/۷


سیستان


و


بلوچستان

۲۴

۱۰/۶


خراسان

۱۶

۷


خوزستان

(
آبادان)

۱۲

۵/۲


فارس

۹

۴


مرکزی

۶

۲/۶


گلستان

(
گیلان)

۴

۱/۸


لرستان

(
ازنا)

۴

۱/۸


سمنان

۳

۱/۳


کهکیلویه


و


بویراحمد

۳

۱/۳۳


یزد

۳

۱/۳


کاشان

۲

۰/۹