رویکرد مناسب در انتقال اطلاعات مربوط به فناوری‌نانو

کتاب «بررسی ادبیات فناوری‌نانو در پوشش رسانه‌ای، دیدگاه عمومی و دیدگاه سازمان‌های مردم نهاد»، ادبیات مربوط به دیدگاه‌های مردم و نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد (NGOs) در زمینه فناوری‌نانو را بررسی کرده است.

توسعه فناوری‌نانو در مراحل اولیه خود بوده و در زمینه مزایا و ریسک‌های بالقوه آن
بحث‌های زیادی وجود دارد. کتاب «بررسی ادبیات فناوری‌نانو در پوشش رسانه‌ای، دیدگاه
عمومی و دیدگاه سازمان‌های مردم نهاد»، ادبیات مربوط به دیدگاه‌های مردم و
نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد (NGOs) در زمینه فناوری‌نانو را بررسی کرده است.
کتاب جدید با بررسی جایگاه مردم در زمینه توسعه فناوری‌نانو آغاز می‌شود. برداشت‌های
مختلف مردم (شهروندان، مصرف‌کنندگان، افراد بیمار و … ) نشان دهنده درک‌های
متفاوت آنها نسبت به اقدامات، احتمالات و نیاز به اطلاعات است.

کتاب مذکور، نقش اخبار رسانه‌ها در ارتباطات فناوری‌نانو را بحث و بررسی می‌کند.
یکی از موارد کلیدی بیان خبر است که به محیطی که آن خبر منتشر می‌شود مربوط می‌شود.

ساختار پوشش خبری فناوری‌نانو در روزنامه‌ها در طول زمان تغییر می‌کند. در اواخر
دهه ۱۹۹۰ پوشش اخبار علمی بسیار رایج بود، اما در حال حاضر از ساختار‌های خبری
بسیار زیادی (برای مثال ملاحظات اجتماعی فناوری‌نانو) استفاده می‌شود.

کتاب فوق‌ نشان می‌دهد که در حال حاضر دانش عمومی فناوری‌نانو در بین افراد غیر
متخصص بسیار کم است. هرچند که مطالعات مختلف پیشنهاد می‌کند، در صورتی که اطلاعات
درستی به افراد عادی ارائه شود آنها قادرند با دیدی وسیع به توسعه‌های علمی و
فناورانه پیچیده توجه کنند.

تجزیه و تحلیل جدید نشان می‌دهد که سازمان‌های مردم نهاد، نه تنها به فناوری‌نانو
از دیدگاه ایمنی و سلامت توجه می‌کنند، بلکه از منظر ملاحظات اجتماعی نیز به آن
توجه می‌کنند. NGOs به اهمیت شفافیت عمومی و ارتباط اجتماعی تحقیق و توسعه فناوری‌نانو
توجه زیادی می‌‌کنند.

فقدان دانش فناوری‌نانو در بین افراد عادی منجر به ایجاد چالش ارتباطات می‌شود. با
این همه، مطالعات مختلف نشان می‌دهد که احساسات و ارزش‌ها، در شکل‌گیری ادراکات
مردم نسبت به فناوری‌نانو نقش مهمی دارد. به همین دلیل، رویکرد تعاملی و گفتگویی در
انتقال اطلاعات و توسعه ارتباطات در حوزه فناوری‌نانو برای عامه مردم بسیار اثربخش‌تر
است.

کتاب جدید توسط مرکز تحقیقات فنی کشور فنلاند منتشر شده است.