تولید حرارت کنترل‌شده با نانوذرات نقره

ذرات ریز نقره کارایی خوبی در انتقال حرارت از خود نشان داده، می‌توانند حرارت متمرکز شده‌ای در یک نقطه مانند یک سلول زنده را ایجاد کنند.

ذرات ریز نقره کارایی خوبی در انتقال حرارت
از خود نشان داده و می‌توانند حرارت متمرکز شده‌ای را در یک نقطه (مانند یک
سلول زنده) ایجاد کنند. محققان مؤسسه‌ی نیلز بوهر(Niels Bohr) توانستند
درجه‌ی حرارت نانوذرات نقره را با دقت بالایی اندازه‌گیری و همچنین توانایی
این نانوذرات در ذوب غشاهای چربی اطراف سلول را بررسی و مطالعه کنند. این
روش می‌تواند در درمان سلول‌های بیمار، راه حل خوبی باشد. نانوذرات نقره
برهم‌کنش‌های قوی با نور دارند که این برهم‌کنش با اندازه‌ی ذرات نقره در
ارتباط بوده و متناسب با آن، رنگ‌های مختلفی ایجاد می‌شود. رنگ‌های حاصل از
نانوذرات ناشی از جذب و پراکنده کردن نور در طول موج‌های مختلف به‌وسیله‌ی
نانوذرات نقره است؛ بنابراین زمانی که ذرات نقره با نور گرم می‌شود، رنگ‌هایی
متناسب با درجه‌ی حرارت مربوطه نیز نمایان می‌شود.
گرم شدن نانوذرات نقره با جذب امواج مادون قرمز(مؤسسه‌ی نیلز بوهر)
میزان درجه‌ی حرارت با افزایش فاصله‌ی ذرات
از سطح، کاهش می‌یابد

این آزمایش به‌وسیله‌ی دستگاهی با نام Optical Tweezers که دستگاهی پیشرفته
و پیچیده است، انجام شده‌است. در این دستگاه، نور لیزر متمرکزشده از جنس
امواج مادون قرمز به سطح نانوذرات نقره تابانده می‌شود. اندازه‌ی نانوذرات
در حدود ۲۰۰-۶۰ نانومتر می‌باشد. کنترل حرارت ایجادشده از طریق ظهور و
تشدید نور و همچنین میزان پراکنده شدن نور امکان‌پذیر است.

اندازه‌ی ذرات نقره آن چنان کوچک است که حرارت ایجادشده را نمی‌توان
مستقیماً اندازه‌گیری کرد و باید به‌طور غیر مستقیم و از طریق بررسی اثرات
آن اندازه‌گیری کرد.

آقای Anders Kyrsting، دکترای بیوفیزیک، ذرات گرمشده‌ی نقره را به غشای
سلولی مصنوعی، نزدیک کرد. اگر غشای سلول در لحظه‌‌ی ذوب، شناسائی و مشخص
شود، آنگاه محاسبه‌ی درجه‌ی حرارت نانوذرات نقره نیز امکان‌پذیر می‌باشد.
این آزمایش نشان می‌دهد که نانوذرات می‌توانند در حضور شدت نوری برابر با ۱
وات، درجه حرارتی معادل با چند صد درجه را تولید کنند.