درمان سرطان سینه با نانوذرات زیست تخریب پذیر

محققان پزشکی Cedars-Sinai موفق به سنتزنانوذرات چند عاملی شده‌اند که به دو روش مختلف به تومرهای سرطان سینه حمله می‌کنند. نتایج آزمایشاتی که بر روی انسان و حیوان انجام شده است نشان می‌دهند که نانوذرات جدید باعث کاهش ۹۰ درصدی رشد تومورها می‌شوند.

محققان پزشکی Cedars-Sinai موفق به سنتزنانوذرات چند عاملی شده‌اند که به دو روش مختلف به تومرهای سرطان سینه حمله می‌کنند. نتایج آزمایشاتی که بر روی انسان و حیوان انجام شده است نشان می‌دهند که نانوذرات جدید باعث کاهش ۹۰ درصدی رشد تومورها می‌شوند.

در سال گذشته دکتر Ljubimova و همکارانش نانوذراتی از کپک لجنی پلیمر پلی‌مالئیک اسید را سنتز نموده‌اند و این نانوذرات توانستند تومورهای مغز را با موفقیت هدف گذاری کنند. همچنین آنها نشان دادند که حیوانات در مقابل این نانوذرات واکنش مناسبی نشان می‌دهند. در تحقیقات اخیر گروه تحقیقاتی مذکور از این پلیمر به‌عنوان ستونی جهت اتصال الیگونوکلئوتیدهای غیر حساس به آن استفاده کردند. الیگونوکلئوتیدهای مذکور به‌طور چشمگیری، تولید سلول‌های سرطان سینه از پروتئین HER2/neu را کاهش می‌دهد. آنها همچنین از داروی هرسپتین (Herceptin)) برای هدف گذاری سلول‌های سرطانی و برای بازداشتن فعالیت پروتئین HER2/neu، و یک آنتی بادی که در تجمع نانوذرات در اطراف تومورها کمک می‌کند، نیز استفاده می‌کنند.

نتایج حاصل از به‌کارگیری ساختار مذکور جهت درمان تومورهای سرطان سینه موش که حاوی پروتئین HER2/neu-positive هستند، نشان‌دهنده کاهش شدید فعالیت این پروتئین و در نهایت کاهش رشد تومور بوده است.

این تحقیق به سرپرستی دکتر Julia Ljubimova از مرکز پزشکی Cedars-Sinai انجام شده است و نتایج آن در مجله Journal Cancer Research به چاپ رسیده است.