فناوری‌نانو و محیط زیست

موسسه Research and Markets گزارشی با عنوان «فناوری‌نانوی محیط زیست» (Environanotechnology) منتشر کرده است.

موسسه Research and Markets گزارشی با عنوان «فناوری‌نانوی محیط زیست» (“Environanotechnology”)
منتشر کرده است که در چارچوب آن ارتباط بین مواد نانومقیاس و محیط زیست برای حل
مسائل حاد زیست محیطی پیش روی مردم، بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.

از فناوری‌های نانو مقیاس برای بررسی کیفیت محیط زیست، تصفیه آب و کنترل آلاینده‌های
هوا که به اصطلاح environanotechnology نامیده شده‌اند، استفاده می‌شود.

همان طور که کاربردهای مختلف فناوری‌نانو در مهندسی محیط زیست توسعه می‌یابد،
بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز از نتایج آن منتفع شده و به همین دلیل تحقیقات گسترده‌ای
برای استفاده از مواد نانو مقیاس در حل مسائل زیست محیطی انجام می‌شود.

هدف از انتشار این گزارش، معرفی دستاوردهای کشورهای مختلف فعال در این عرصه است.
گزارش جدید، داده‌های فناورانه‌ی مفید را برای دانشمندان محیط‌زیست تشریح کرده و به
آنها کمک می‌کند تا کاربردهای مفید فناوری‌نانو، که پتانسیل حل مسائل زیست محیطی
مهمی نظیر موارد مربوط به تولید انرژی را دارند، توسعه دهند.

گزارش مذکور، به طور خلاصه نظریه‌های عمومی لازم برای ارزیابی چگونگی توسعه
environanotechnologies را ارائه و استفاده مسوولانه از این فناوری‌ها را تشریح
کرده است.

گزارش جدید، نتایج تحقیقاتی کاربردهای مختلف فناوری‌نانو در حوزه‌های بین رشته‌ای
مهندسی محیط زیست را در کشورهای مختلف لیست کرده و در نهایت ارتباط واقعی بین
مهندسی محیط زیست و فناوری‌نانو را با ارائه‌ نمونه‌های کاری ارائه کرده است.

متن کامل این گزارش به قیمت ۱۰۲ یورو از طریق
نشانی
قابل خریداری است.