زدودن لیگاند از نانوذرات با شستشوی آنها

یکی از مشکلات استفاده از نانوذرات، وجود لیگاند در ساختار آنها و تاثیر منفی روی عملکرد آنها است. اخیرا یک تیم تحقیقاتی موفق شده است با ارائه روشی این لیگاندها را از محیط خارج کند. با این کار عملکرد نانوذرات در حوزه‌هایی نظیر کاتالیست بهبود قابل توجهی می‌کند.