کنترل میزان پراکندگی نانولوله‌های کربنی تک دیواره به‌وسیله نور

محققان موسسه‌ی ملی فناوری و علوم صنعتی پیشرفته موفق شدند عامل پخش‌کننده‌ی جدیدی را معرفی کنند که امکان کنترل آسان نانولوله‌های کربنی تک دیواره پخش شده و به‌هم چسبیده را فراهم می‌سازد. اساس کار عامل پخش‌کننده جدید بر پایه تابش اشعه ماوراء بنفش است.

محققان موسسه‌ی ملی فناوری و علوم صنعتی پیشرفته موفق شدند عامل پخش کننده‌ی جدیدی را معرفی کنند که امکان کنترل آسان نانولوله‌های کربنی تک دیواره پخش شده و به‌هم چسبیده را فراهم می‌سازد. اساس کار عامل پخش‌کننده جدید بر پایه تابش اشعه ماوراء بنفش است.

نامحلول بودن نانولوله‌های کربنی تک دیواره از جمله عوامل محدودکننده‌ی کاربرد این نوع از نانومواد کربنی است. در سال‌های اخیر عوامل پخش‌کننده‌ی زیادی برای پراکنده کردن نانولوله‌های کربنی تک دیواره در حلال‌ها معرفی و توسعه یافته است ولی فناوری خاصی برای کنترل دقیق پراکندگی این مواد وجود ندارد.

در سال‌های اخیر فناوری جدیدی برای کنترل میزان پراکندگی نانولوله‌های کربنی تک دیواره در حلال‌ها ابداع شده است که از ترکیبات آلی مانند استیلبن، که دارای گروه‌های عاملی رنگ‌ساز است، به عنوان یک عامل پخش‌کننده استفاده شده است. با تابش اشعه ماوراء بنفش به محلول حاوی نانولوله‌کربنی و عامل پخش‌کننده، ساختار ترکیب آلی عامل پخش‌کننده تغییر کرده و عامل رنگ‌ساز نیز با اشعه واکنش نوری انجام داده و تغییر رنگ حاصل می‌شود. استیلبن توانایی بالایی در پراکنده ساختن نانولوله‌های کربنی تک دیواره از خود نشان داده است و به‌دلیل وجود رنگ‌سازها در ساختار آن و توانایی انجام واکنش نوری، امکان حذف آسان عامل پخش‌کننده از سطح نانولوله‌های کربنی تک دیواره فراهم شده و فرآیند خالص‌سازی نانولوله‌ها نیز بهبود می‌یابد.

دانشمندان امیدوارند بتوانند سرعت انتقال از حالت پراکنده به حالت به‌هم چسبیده در نانولوله‌های کربنی تک دیواره را بهبود دهند. همچنین تحقیقاتی در زمینه‌ی طراحی مولکول‌های جدید حساس به نور برای افزایش کارآیی عامل‌های پخش‌کننده در حال انجام است.

نتایج این تحقیق در مجله‌ی Advance Material به چاپ رسیده است.