افزایش بهره تبدیل انرژی در پیل‌های خورشیدی

پژوهشگران با استفاده از روشی موسوم به روش اچ و سنتز یون فعال افزایش یافته با پلاسمای خودبه‌خودی (SPERISE) موفق شده‌اند تا پوشش ضد انعکاسی برای پیل‌های خورشیدی بسازند. با این کار بهره تبدیل انرژی ۱۸٫۳ درصد افزایش می‌یابد.