ارتقای فناوری پیل‌های خورشیدی

استفاده از نانو‌میله‌ها به‌جای نانوبلورها در ساختار پیل‌های خورشیدی، باعث افزایش کارآیی آنها شده است زیرا نانو‌میله‌ها با کارآیی بالایی انرژی خورشیدی را دریافت و ذخیره می‌کنند.