جداسازی آب از نفت خام با ماده هیدروژل نانوساختار

لین فنگ و همکارانش از دانشگاه تسینگهوا در پکن یک شبکه فلزی میکروساختار ساخته و آن را با یک ماده هیدروژل پلی‌آکریلامیدی نانوساختارِ ابرآب‌دوست و ابرروغن‌گریز پوشش داده‌اند. این ماده جدید می‌تواند از مخلوط‌های آب و روغن‌هایی مانند روغن نباتی، بنزین و گازوئیل و حتی از مخلوط‌های آب و نفت خام، بدون هیچ توان اضافی و بصورت انتخاب‌پذیری آب را بطور موثری (بیش از ۹۹ درصد) جدا کند.

لین فنگ و همکارانش از دانشگاه تسینگهوا در پکن یک شبکه فلزی میکروساختار
ساخته و آن را با یک ماده هیدروژل پلی‌آکریلامیدی نانوساختارِ ابرآب‌دوست و
ابرروغن‌گریز پوشش داده‌اند. این ماده جدید می‌تواند از مخلوط‌های آب و
روغن‌هایی مانند روغن نباتی، بنزین و گازوئیل و حتی از مخلوط‌های آب و نفت
خام، بدون هیچ توان اضافی و بصورت انتخاب‌پذیری آب را بطور موثری (بیش از
۹۹ درصد) جدا کند.

جداسازی آب و روغن یک مشکل بین‌سطحی است و مواد جدیدی که برای داشتن قابلیت
خیسی ویژه‌ای طراحی شده‌اند، وابستگی و برهم‌کنش متفاوتی با آب و روغن
دارند؛ بنابراین می‌توانند برای این جداسازی استفاده شوند.

فنگ توضیح می‌دهد:‌ “محققان در این زمینه روی موادی تمرکز کرده بودند که دارای خواص
آب‌گریزی و روغن‌دوستی بودند. این مواد روغن‌ها را بطور انتخاب‌پذیر و موثری از آب
فیلتر یا جذب می‌کردند. با اینحال این نوع مواد حذف‌کننده روغن بواسطه خواص روغن‌دوستی
ذاتی‌شان به آسانی بوسیله روغن‌ها گرفته و حتی بطور کامل مسدود می‌شوند. بعلاوه
روغن‌های جذب شده به سختی حذف می‌شوند، و این منجر به آلودگی ثانویه‌ای بعد از
فرآیند جداسازی می‌شود.

فنگ اشاره می‌کند که در طول این فرآیند جداسازی، این پوشش ابرروغن‌گریز مانع گرفتگی
شبکه فلزی بوسیله روغن می‌شود. او اضافه می‌کند که این ماده جدید حذف‌کننده آب بطور
کامل غیرقابل خیس شدن بوسیله مواد روغن‌دوست و آب‌گریز مرسوم است، بنابراین بطور
اساسی بر مشکل‌های مربوط به گرفتگی آسان و بازیافت سخت غلبه می‌کند.

فنگ می‌گوید: “این کار تلاش جدیدی برای استفاده از قابلیت خیس شدن ویژه جهت طراحی
نسل جدیدی از مواد برای جداسازی آب – روغن است. این فناوری کاربردهای بالقوه جذابی
در تصفیه پساب‌های روغنی صنعتی و نشت نفت خام دارد.

این محققان نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی Advanced Materials منتشر کرده‌اند.