مقابله با جاعلان مدارک با کمک فناوری‌نانو

دانشمندانی از چین نانوذراتی دارای رنگی با مد دوگانه برای جوهر ضدتقلب خلق کرده‌اند که کپی‌برداری از آن را نسبت به جوهرهای موجود سخت‌تر می‌کند.

دانشمندانی از چین نانوذراتی دارای رنگی با مد دوگانه برای جوهر ضدتقلب خلق
کرده‌اند که کپی‌برداری از آن را نسبت به جوهرهای موجود سخت‌تر می‌کند.

لئوی لو و همکارانش از آکادمی علوم چین، نانوبلورهای آلائیده شده با
لانتانیدهای فلورسانت با مد دوگانه برای ساخت جوهر طراحی کرده‌اند. این
نانوبلورها خاصیت بالا – تبدیلی، که در آن ذرات نوری با طول‌موج مشخص را
جذب کرده و نوری با طول‌موج کوتاهتر گسیل می‌کنند، و خاصیت پایین – تبدیلی،
که در آن فوتون پر انرژی به دو فوتون کم انرژی تقسیم می‌شود، از خود نشان
می‌دهند. این نانوذرات با نور فروسرخ نزدیک و نور فرابفش، به‌ترتیب تحریک
می‌شوند تا رنگ‌های مختلف تولید کنند. این بلورها در نقش یک معیار ضدتقلب
باعث خواهند شد که کپی‌برداری از مدارک مهم درصورت استفاده از این جوهر سخت
شود.

مواد ضدجعل مرسوم فقط یک رنگ گسیل می‌کنند و بنابراین خیلی ساده کپی برداری می‌شوند.
وارد کردن رنگ‌های بیشتر نیاز به مخلوط کردن نانوبلورهای مختلف دارد که بر روی
کیفیت جوهر تأثیر می‌گذارد. لو می‌گوید: “اکنون تنظیم رنگ می‌تواند از یک نانوبلور
واحد هم حاصل شود تا از کاهش کیفیت جوهر جلوگیری گردد.”

این گروه نانوبلورها را به اسید اولئیک پیوند داد تا آنها را در حلال‌های آلی
پایدار نگه دارد تا بتوانند به کاغذ اعمال شوند. آنها این بلورها را با استامپ کردن
جوهر مذکور به یک فیلم شفاف تست کردند. در نور روز، تأثیر آن نامرئی بود. با
اینحال، هنگامی که آنها نور فروسرخ را به فیلم تاباندند، قسمت استامپ شده با یک
گسیل بالا – تبدیلی سبز روشن بطور واضح دیده شد. هنگامی که آنها نور را به فرابنفش
تغییر دادند، رنگ نور به خاطر خاصیت پایین – تبدیلی به آبی تغییر پیدا کرد.

قدم بعدی برای لو به افزایش بهره کوانتومی نانوبلورها با افزایش تعداد مولکول‌های
سهیم در فرآیند مربوط می‌شود. لو توضیح داد: “بهره کوانتومی نانوبلورهای فلوئورید
آلائیده با لانتیانیدِ پایدارشده با اسید اولئیک در مقایسه با رنگدانه‌های آلی سنتی
نسبتا کم است. بهبود بهره کوانتومی یک چالش بزرگ می‌باشد.”

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی Nanoscale منتشر
کرده‌اند.