بررسی عدم قطعیت میکروسکوپ نیروی اتمی

استانداردهای معتبر در تایید نتایج به‌دست آمده از دستگاه‌های اندازه‌گیری مختلف، نقش بسزایی ایفا می‌کنند. محققان چارچوبی برای عدم قطعیت اندازه‌گیری‌های مربوط به خواص نانومکانیکی نانوذرات و همچنین اندازه‌گیری‌های سطوح نانوذرات به‌وسیله میکروسکوپ نیروی اتمی را ارائه داده‌اند.

استانداردهای معتبر در تایید نتایج به‌دست آمده از دستگاه‌های اندازه‌گیری مختلف،
نقش بسزایی ایفا می‌کنند. موسسه‌ی استاندارد انگلیس اظهار می‌دارد که یک استاندارد،
روش تایید شده و تکرارپذیر برای انجام آزمون خاص است.

در سال‌های قبل، نقش استاندارد در فناوری نانو به‌طور کلی بیان شده است ولی امروزه
برای هر موضوع خاص، استاندارد متناسب با آن باید وجود داشته باشد.

میکروسکوپ نیروی اتمی، دستگاهی برای اندازه‌گیری خواص نانومواد با قدرت تفکیک
نانومتری است و متاسفانه استانداردی برای آن وجود ندارد. محققان دانشگاه پوردو
اظهار دارند که برای میکروسکوپ الکترونی روبشی، ۶ استاندارد سیگما وضع شده و در
آنها معیارهایی از اندازه‌گیری‌ها، سیستم و مدل در نظر گرفته شده است. این محققان
بیان می‌کنند که بدون درنظر گرفتن روش‌های کمیتی عدم قطعیت، نمی‌توان در مورد صحت
اندازه‌گیری‌های میکروسکوپ نیروی اتمی اظهار نظر کرد.

محققان دانشگاه پوردو با مشارکت موسسه‌ی ملی استاندارد و فناوری، چارچوبی برای عدم
قطعیت اندازه‌گیری‌های مربوط به خواص نانومکانیکی نانوذرات و همچنین
اندازه‌گیری‌های سطوح نانوذرات به‌وسیله میکروسکوپ نیروی اتمی را ارائه داده‌اند.
این چارچوب بر اساس کمیت‌پذیر کردن عدم قطعیت در اندازه‌گیری انجام شده بر روی مدول
الاستیک نانوبلورهای سلولز به‌وسیله میکروسکوپ نیروی اتمی، تشریح شده است. با انجام
آزمایشات دیگری، چارچوب کلی برای بررسی عدم قطعیت اندازه‌گیری‌ها، تعیین شد که هم
برای نمونه‌ها و هم برای میکروسکوپ‌ نیروی اتمی معتبر است.

به طور کلی عدم قطعیت اندازه‌گیری‌ها و همچنین عدم قطعیت مدل‌های دستگاه میکروسکوپ‌
نیروی اتمی به‌وسیله چارچوب تعین شده، مشخص شده است.