یک سیستم پدافند ضدماهواره‌ای بر اساس نقاط کوانتومی

شرکت ریتئون با استفاده از نقاط کوانتومی یک سیستم تدافعی جهت محافظت تجهیزات فضایی مانند ماهواره‌ها از گزند حملات موشکی ساخته است. آنها یک هدف مصنوعی متشکل از نقاط کوانتومی با اندازه‌ها و شکل‌های مختلف بگونه‌ای طراحی کرده و ساخته‌اند که تابش گسیلی آنها مشابه پروفیل تابشی تجیهزات فضایی است.

شرکت ریتئون با استفاده از نقاط کوانتومی یک سیستم تدافعی جهت محافظت
تجهیزات فضایی مانند ماهواره‌ها از گزند حملات موشکی ساخته است. آنها یک
هدف مصنوعی متشکل از نقاط کوانتومی با اندازه‌ها و شکل‌های مختلف بگونه‌ای
طراحی کرده و ساخته‌اند که تابش گسیلی آنها مشابه پروفیل تابشی تجیهزات
فضایی است.
 
طرح شماتیکی از این سیستم پدافند ضدماهواره‌ای: سلاح ضدماهواره بجای ماهواره هدف به‌دنبال
ابری از نقاط کوانتومی می‌رود.
نشان داده شده است که این هدف مصنوعی در بازسازی پروفیل تابشی تجهیزات خیلی دقیق‌تر
است و از اینرو می‌تواند تسلیحات ضدماهواره‌ای را از هدف اصلی منحرف کند و اینکار
را با کارآیی بهتری نسبت به سیستم‌های تدافعی متداول موجود که از مواد پیرولیتیک
مانند مشعل‌های منیزیم- وایتون – تفلون (MVT) برای تولید تابش شدید از طریق یک
واکنش انرژی‌زا استفاده می‌کنند، انجام می‌دهد.

نقاط کوانتومی به خاطر خواص الکترونوری وابسته به اندازه شناخته شده هستند و با
کنترل اندازه هندسی، شکل و توان بالقوه محبوس‌سازی، می‌توانند بسادگی جهت گسیل تابش
در طول‌موج مطلوب تنظیم شوند.

این پژوهشگران پیشنهاد کرده‌اند که مخلوطی از نقاط کوانتومی هنگامی که مانند ابر در
فضا پخش شوند، می‌توانند بمانند یک هدف مصنوعی کارآمد رفتار کنند و باعث شوند که
حتی پیشرفته‌ترین افزاره‌های حسگری از تمایز بین هدف اصلی و مصنوعی ناتوان شوند.
این ابر نقاط کوانتومی می‌تواند یا با انفجار بسته کوچکی از نقاط کوانتومی معلق در
یک گاز بی اثر (آرگون یا هلیوم) خلق شود یا با افشاندن آنها از یک تانک مخزن.

همان‌طور که در شکل دیده می‌شود طرز کار این پدافند ضدماهواره‌ای جدید اینگونه است
که تجهزات فضایی که قرار است محافظت شوند با یک سیستم ردگیری زمینی از نظر تهدیدات،
دیده‌بانی می‌گردند تا هشدارهای اولیه را در مورد یک موشک آشکارسازی شده به مراکز
کنترل فضایی ارسال کند تا بموقع بتواند ماهواره محافظ (یک نانوماهواره با جرم کمتر
از ۱۰۰ کیلوگرم) را که در مدار تجیهزات فضایی در حال چرخش است، فعال‌سازی نماید.
بمحض فعال‌سازی، ماهواره محافظ ابر نقاط کوانتومی را بگونه‌ای آزاد می‌کند که موشک
را به جستجوی هدف مصنوعی بجای هدف اصلی گمراه کند.

در کنار چیدمانی که به آن اشاره شد، این سیستم تدافعی که از نقاط کوانتومی استفاده
می‌کند می‌تواند در هر چیدمان مخابراتی که از حسگرها و سیستم‌های هشدار مختلف
استفاده می‌کند، بکار گرفته شود.