تولید نور فرابنفش با دیودهای نانوبلوری گسیلنده نور

یک گروه چند ملیتی از دانشمندان برای خلق دیودهای گسیلنده نور (LED) معدنی مبتنی بر شیشه که نور فرابنفش (UV) گسیل می‌کنند، فرآیندی ابداع کرده‌اند. این کار یک گام به سمت افزاره‌های زیست‌پزشکی با مولفه‌های فعال ساخته شده از سیستم‌های نانوساختار است.

یک گروه چند ملیتی از دانشمندان برای خلق دیودهای گسیلنده نور (LED) معدنی
مبتنی بر شیشه که نور فرابنفش (UV) گسیل می‌کنند، فرآیندی ابداع کرده‌اند.
این کار یک گام به سمت افزاره‌های زیست‌پزشکی با مولفه‌های فعال ساخته شده
از سیستم‌های نانوساختار است.

LEDهای مبتنی بر نانوبلورهای معدنی فرآوری شده در محلول، آینده خوبی برای
استفاده در سیستم‌های تشخیصی زیست‌پزشکی و محیطی دارند؛ زیرا آنها مستحکم،
پایدار از نظر شیمیایی و ارزان هستند. ولی پیشرفت به خاطر مشکلاتی در رسیدن
به گسیل فرابنفش به موانعی برخورد کرده است. سرجو براولی از آزمایشگاه ملی
لاس آلاموس با همکاری گروه تحقیقاتی به رهبری آلبرتو بالیاری از دانشگاه
میلانو-بیکوکا در ایتالیا فرآیند ساختی ارائه کرده‌اند که بر این مشکل غلبه
می‌کند و راهی برای مجتمع‌سازی در انواعی از کاربردها باز می‌کند.

 
جاسازی نانوبلورها در شیشه روشی برای خلق LEDهای تولیدکنننده نور UV جهت کاربردهای
زیست‌پزشکی مهیا می‌کند.
این افزاره‌های جدید معدنی (غیرآلی) هستند و بی اثر بودن شیمیایی و تعادل مکانیکی
شیشه را با خواصی مانند رسانایی الکتریکی و الکترولومینانس ترکیب می‌کنند. در نتیجه،
آنها می‌توانند در محیط‌های سخت و نامطلوب، مانند غوطه وری در محلول‌های
فیزیولوژیکی، یا کاشت مستقیم در بدن، استفاده شوند. با طراحی روش سنتز جدیدی که
اجازه ساخت تمام LEDهای معدنی را از طریق شیمی مرطوب (یعنی یک سری از واکنش‌های
ساده شیمایی در یک بشر) می‌دهد، انجام این کار میسر شد. سرانجام، این افزاره‌ها
بخاطر طراحی دقیق نانوبلورهای جاسازی شده در شیشه در ناحیه فرابنفش نور گسیل می‌کنند.

در دیودهای گسیلنده نور مرسوم، گسیل نور در سطح مشترک تیز بین دو نیمه‌رسانا رخ می‌دهد.
طراحی اکسید – در – اکسید استفاده شده در اینجا متفاوت است، زیرا اجازه تولید ماده‌ای
را می‌دهد که مانند مجموعه‌ای از اتصالات نیمه‌رسانایی توزیع شده در شیشه رفتار می‌کند.
این مفهوم جدید بر اساس مجموعه‌ای از راهبردهای بسیار پیشرفته در علم نانوبلور (ترکیب
مزایای مواد نانومتری که شامل بیش از یک مولفه هستند) پایه‌ریزی شده است. در این
مورد قسمت فعال افزاره شامل نانوبلورهای دی‌اکسیدقلعِ روکش‌داده شده با پوسته‌ای از
مونواکسید قلع است که در یک شیشه استاندارد جاسازی شده‌اند: با تنظیم ضخامت پوسته
می‌توان پاسخ الکتریکی کل ماده را کنترل کرد.

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را تحت عنوان “افزاره‌های گسیلنده نور
نانوبلوری فرابنفش اکسید – در – اکسید تماما معدنی” در مجله‌ی Nature
Communications منتشر کرده‌اند.