بررسی برهمکنش میان گرافن و فولرین

محققان آمریکایی به بررسی برهمکنش میان گرافن و فولرین پرداختند. در این پژوهش از میکروسکوپ STM استفاده شد. نتایج این تحقیق می‌تواند در ساخت ادواتی نظیر زیست‌حسگرها مورد استفاده قرار گیرد.

محققان آمریکایی به بررسی برهمکنش میان
گرافن و فولرین پرداختند. در این پژوهش از میکروسکوپ STM استفاده شد. نتایج
این تحقیق می‌تواند در ساخت ادواتی نظیر زیست‌حسگرها مورد استفاده قرار
گیرد.

پژوهشگران مرکز مواد نانومقیاس در آزمایشگاه ملی آرگونه از میکروسکوپ
تونل‌زنی روبشی کرایوژنیک با خلاء بالا استفاده کردند تا برهمکنش ضعیف میان
مولکول‌های سطحی گرافن را با فولرین مورد بررسی قرار دهند. برهمکنش میان
این دو ماده روی کاربید سیلیکون انجام می‌شود.

 

 
اولین لایه از مولکول‌های فولرین به‌صورت
جزایری منظم و متراکم خودآرایی می‌کنند. نتایج مطالعات طیف سنجی تونل‌زنی
روبش نشان داد که بالاترین اوربیتال مولکولی در این ماده اشغال شده است،
کمترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده دارای کپ سه و نیم ولتی است که بسیار
به مقدار فاز جامد و گاز فولرین نزدیک است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که
مقادیر بسیار کم از بار فولرین به گرافن انتقال یافته است این درحالی است
که فولرین‌های جذب شده روی سطوح فلزی انتقال بار بیشتری دارند.

معمولا محل تماس تاثیر زیادی روی خواص مولکول‌های جذب شده دارد. در اینجا
یک ماده دو بعدی کامل ( گرافن) به‌صورت کامل از سیستم آلی جدا می‌شود.
به‌دلیل کم بودن برهمکنش میان زیرلایه و مولکول، زیست‌حسگرها و پیل‌های
فتوولتائیک آلی مبتنی بر مولکول، بهبود چشمگیری پیدا می‌کنند. این برهمکنش
موجب می‌شود عملکردهای مولکولی ذاتی سیستم حفظ شده که این کار از طریق
لایه‌های سدی گرافن صورت می‌گیرد. نتایج این تحقیق در نشریه Nano Lett به
چاپ رسیده است.