گرافن کلیدی برای تعیین توالی ارزان و سریع

محققان در دانشگاه دلاویر جهت بررسی راهبرد جدیدی برای تعیین توالی DNA بسیار سریع مبتنی بر نانوحفره‌های حکاکی‌شده روی یک صفحه گرافن از مدل کردن رایانه‌ای قوی استفاده کرده‌اند.

 محققان در دانشگاه دلاویر جهت بررسی
راهبرد جدیدی برای تعیین توالی DNA بسیار سریع مبتنی بر نانوحفره‌های
حکاکی‌شده روی یک صفحه گرافن از مدل کردن رایانه‌ای قوی استفاده کرده‌اند.

برانیسلاو نیکولیک، یکی از این محققان گفت که پایداری مکانیکی گرافن این
امکان را فراهم می‌کند که بتوان با یک پرتوی الکترونی نانوحفره‌ای در یک
صفحه معلق گرافن ایجاد کرد.

در روش تعیین توالی که این محققان پیشنهاد کرده‌اند، نانوحفره‌ای در یک
صفحه گرافن حکاکی می‌شود و DNA از سرتاسر آن نانوحفره عبور کرده و رشته‌ای
می‌شود. سپس برای شناسایی حضور بازهای مختلف DNA داخل این حفره، از جریانی
از یون‌‌ها ی عبورکننده بصورت عمودی از سرتاسر این حفره یا جریان الکتریکی
عبورکننده بطور متقاطع از سرتاسر گرافن، استفاده می‌شود. نیکولیک گفت:” از
آنجایی که گرافن ضخامتی به اندازه فقط یک اتم دارد، نانوحفره‌ای که DNA از
سرتاسر آن عبور کرده و رشته‌ای می‌شود، با فقط یک باز DNA منفرد تماس
دارد.”

 

 
طرح شماتیکی از این افزاره پیشنهاد شده: جریان هدایت متقاطع بطور عمده
اطراف لبه‌های زیگزاگی یک نانوروبان گرافنی فلزی دارای یک نانوحفره، جریان
می‌یابد، در حالی که مولکول از سرتاسر این نانوحفره عبور کرده و مدولاسیون-
ویژه- نوکلئوباز چنین جریان‌های لبه‌ای را القاء می‌کند.
 
افزاره جدید پیشنهاد شده بوسیله این محققان
از نانوروبان‌هایی که نانوحفره‌‌ای در آنها حکاکی شده است، استفاده می‌کند.
نیکولیک گفت که شیمیدانان، مهندسان، دانشمندان مواد و فیزیکدانان در سه سال
گذشته، روش‌های متنوعی برای ساخت نانوروبان‌هایی با یک الگوی زیگزاگی ویژه
از اتم‌های کربن در طول لبه‌هایشان ارائه کرده‌اند. او ادامه داد که
نانوروبان‌ها بدلیل جریان‌های الکتریکی تولید‌شده از نظر مکانیکی کوانتومی
که در طول لبه‌هایشان جریان دارند، قادر به تعیین توالی سریع و ارزان DNA
هستند. چنین روش تعیین توالی سریع و ارزان DNA می‌تواند برای رسیدن به عصر
پزشکی شخصی‌شده کمک کند.

نیکولیک شرح داد:”ما اطلاعات بدست آمده از چندین سال تحقیق محاسباتی و
تئوری روی انتقال الکترونی در گرافن را استفاده کردیم. این تحقیقات برای
افزایش مقدار جریان شناسایی در زیست‌حسگرمان از یک هزار به میلیون‌ها
برابر، در مقایسه با دیگر افزاره‌های گزارش‌شده، انجام می‌شد. دو سال پیش،
بعضی از دانشمندان گفتند که افزاره ما غیرممکن است، اما بسیاری از کسانی که
روی گرافن کار می‌کنند، می‌گفتند که هیچ چیزی غیرممکن نیست.”

نیکولیک می‌گوید که این تحقیق به ما انرژی داده است و ما را برای شبیه‌سازی
طرح‌های افزاه‌ای بهبود یافته امیدوار کرده است.

این محققان جزئیات نتایج تحقیقاتی خود را در مجله‌ی Nano Letters منتشر
کرده‌اند.