آشکارسازی کمی زیست‌نشانگرهای سرطان با نقاط کوانتومی

محققان دانشگاه جانز هافکینز روشی برای توصیف کمی چندین زیست‌نشانگر خاص روی سطوحی از سلول‌های سرطانی منفرد ارائه کرده‌اند. این رهیافت بهبوددهنده روش‌هایی است که برای تشخیص سرطان لوزالمعده و سایر سرطان‌ها استفاده می‌شوند.

پیتر سیرسون و همکارانش از دانشگاه جانز
هافکینز به کمک مجموعه بدیعی از نقاط کوانتومی هدفگیری‌شده پوشش داده شده
با لیپید، روشی برای توصیف کمی چندین زیست‌نشانگر خاص روی سطوحی از
سلول‌های سرطانی منفرد ارائه کرده‌اند. این رهیافت در کمیت‌بندی آشکارسازی
زیست‌نشانگر، بهبوددهنده روش‌های بیماری‌شناسی بافتی است که جهت تشخیص
سرطان لوزالمعده و سایر سرطان‌ها استفاده می‌شوند و توسعه روش‌هایی برای
ردگیری سلول‌های سرطانی گردش‌کننده در جریان خون را ممکن می‌سازد.

کلید موفقیت این کار به ارائه روشی برای پوشش‌دهی نقاط کوانتومی (نانوذرات
فلورسانسی که در طول موج‌های بخصوصی از نور نورافشانی بالایی دارند) بنحوی
که بتواند این نانوذرات را در آب قابل‌حل کند و از پیوند خوردن آنها به هر
چیزی غیر از هدف جلوگیری کند، مربوط است. راه حل این مسئله ایجاد یک
دولایه‌ای لیپیدی است که سطح بیرونی آن آب‌دوست است و این ذرات پوشش داده
شده را حل پذیر می‌کند.

 

 
پروفیل‌بندی و نقشه‌برداری فضایی در سطح یک سلول منفرد با حداقل کردن پیوند
و انبوهش غیرویژه قابل حصول است.
 
این پژوهشگران مجموعه‌ای از سه نقطه
کوانتومی خلق کردند که هر کدام نوری با رنگ مجزا گسیل می‌کرد و هر کدام به
یک پروتئین سرطانی متفاوت لوزالمعده هدفگیری شده بود.

برای تعیین مقدار هر زیست‌نشانگر روی یک سطح سلول لوزالمعده، این پژوهشگران
سلول‌های توموری را روی یک صفحه پخش کرده و نقاط کوانتومی هدفگیری شده را
اضافه کردند. در یک سری از آزمایش‌ها، آنها نشان دادند که می‌توانند
پروتئین‌های زیست‌نشانگر را روی سطح سلول اشباع کنند، این یعنی، آنها
توانستند مطمئن شوند که هر پروتئین زیست‌نشانگر روی سطح سلول به یک نقطه
کوانتومی پیوند می‌خورد.

گروه دکتر سیرسون سپس از تصویربرداری فلورسانسی کمی با وضوح بالا برای
اندازه‌گیری مقدار نور گسیل شده از هر سلول استفاده کرده و این عدد را برای
محاسبه چگالی هر زیستنشانگر روی سطح هر سلول بکار گرفتند. این پژوهشگران
قادر به انجام این اندازه‌گیری‌ها با وضوح بالا بودند، بطوری که
می‌توانستند تعیین کنند که یکی از زیست‌نشانگرها بطور یکنواخت روی سطح سلول
توزیع نشده است. آنها همچنین نشان دادند که می‌توانند اندازه‌گیری‌های
همزمانی از سه زیست‌نشانگر هدفگیری شده انجام دهند.

این پژوهشگران جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را تحت عنوان “پروفیل‌بندی
مولکولی کمی نشانگرها برای سرطان لوزالمعده با نقاط کوانتومی عامل‌دار شده”
در مجله‌ی Nanomedicine منتشر کرده‌اند.

منبع: