کشف توانایی مولکول‌ها در تشخیص خمیدگی سطوح در مقیاس نانو

محققان دانشگاه UCLA با همکاری پژوهشگران دانشگاه واشنگتن و پنسیلوانیا، واکنش‌های فوتوشیمایی را مورد مطالعه قرار داده و به نقش حیاتی مورفولوژی سطح بر خودآرایی و پیوندهای بیرونی ساختارها پی بردند. مشاهدات آنها نشان داد که ملکول‌ها در انحناهای سطحی بستر، جهت‌های حرکت مختلفی به خود می‌گیرند و در نتیجه واکنش آنها در این نواحی بسیار کندتر از سطوح صاف خواهد بود که این مساله به شناسایی نقاط انحنای سطحی کمک می‌کند.

محققان دانشگاه UCLA با همکاری پژوهشگران دانشگاه واشنگتن و پنسیلوانیا،
واکنش‌های فوتوشیمایی را مورد مطالعه قرار داده و به نقش حیاتی مورفولوژی
سطح بر خودآرایی و پیوندهای بیرونی ساختارها پی بردند. مشاهدات آنها نشان
داد که ملکول‌ها در انحناهای سطحی بستر، جهات حرکت مختلفی به خود می‌گیرند
و در نتیجه واکنش آنها در این نواحی بسیار کند‌تر از سطوح صاف خواهد بود که
این مساله به شناسایی نقاط انحنای سطحی کمک می‌کند.

در پژوهش‌های گذشته در این حوزه، ملکول‌های منفرد، جفت‌های ملکولی، ردیفی
از ملکول‌ها و یا حتی خوشه‌ای از ملکول‌ها با به‌کارگیری روش‌های بسیار
گران‌قیمت بر روی سطوح صاف قرار گرفته و نقش بستر بر شکل‌گیری ساختارها و
انجام واکنش‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت. این در حالی است که امکان کاربرد
این روش‌ها برای بررسی سطوح منحنی ماننند نانوذرات، نانومیله‌ها و
ساخنارهای متخلخل، همچنان مورد سوال است.

در پژوهش حاضر محققان حرکت جفت مولکول‌ها در سطوح منحنی را با سطوح صاف
مورد مقایسه قرار دادند و دریافتند که ملکول‌ها در سطوح منحنی هرچند از
آزادی عمل حرکت در محلول‌ها را ندارد اما در مقایسه با سطوح صاف، قادر به
حرکت در جهات مختلفی بوده و همین مساله حرکت ملکول‌ها را کند می‌کند.

به گفته Paul S. Weiss محقق دانشگاه UCLA یافته‌های این پژوهش در آنالیز
نانوذرات چند عاملی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کشف تعداد نقاط پیوند،
چگونگی اتصال و آرایش مولکول‌ها در سطح نانوذرات چند عاملی با آگاهی از
اطلاعات این تحقیق ممکن خواهد بود.