مشاهده سلول هنگام اعمال فشار

محققان آلمانی دستگاه جدیدی برای مطالعه سلولی ساختند. این دستگاه ترکیبی از دو نوع میکروسکوپ نیروی اتمی و میکروسکوپ فلورسانس می باشد. با این دستگاه می‌توان پاسخ سلول را به فشارهای مکانیکی مطالعه کرد.

محققان آلمانی دستگاه جدیدی برای مطالعه
سلولی ساختند. این دستگاه ترکیبی از دو نوع میکروسکوپ نیروی اتمی و
میکروسکوپ فلورسانس می باشد. با این دستگاه می‌توان پاسخ سلول را به
فشارهای مکانیکی مطالعه کرد.

دانشمندان با ساخت این دستگاه جدید می‌توانند به سلول فشار مکانیکی وارد
کنند و سپس تغییر مورفولوژی آن و سیگنال‌های مولکولی سلول را مورد مطالعه
قرار دهند. فرآیندهای سلولی که در اثر تحریک مکانیکی انجام می‌شوند برای
ترمیم استخوان و عملکرد ریه بسیار حیاتی هستند. درک این فرآیندها می‌تواند
برای ممانعت از بروز مشکل و یا بهبود روش‌های درمانی در بیماری‌های ریوی و
قلبی مفید باشد.

 

 
 
کریستین کرانز و همکارانش از دانشگاه اولم
با ترکیب دو روش میکروسکوپ فلورسانس و میکروسکوپ نیروی اتمی موفق به آنالیز
سلول‌ها شدند. در این سیستم آنها یک دستگاه کِشنده سلول را نیز اضافه کردند.
کرانز می‌گوید ما این دستگاه کشنده را با فناوری حسگری زیستی ترکیب کردیم
تا بتوانیم آدنوزین تری فسفات را مورد مطالعه قرار دهیم برای مثال ما
توانستیم بفهمیم که کدام مولکول سیگنال دهنده در ارتباط با فشار مکانیکی از
بقیه مهمتر است. در نتیجه ما قادر خواهیم بود تا مولکول‌های آدنوزین تری
فسفات را در سطح سلولی که به‌صورت مکانیکی تحت فشار است را شناسایی کنیم.
با این کار می‌توان حرکت دومینویی سیگنال‌ها را شناسایی کنیم.

با روش‌های فعلی آنالیز سلول‌های، باید روش‌های آنالیزی منفرد را نیز به‌کار
گرفت. این راهبردها نیازمند پیمایش ذرات معلق در سطح محلول است در حالی که
این روش جدید مبتنی بر سیگنال‌دهی مولکولی یا تغییر مورفولوژی در سطح سلولی
است. با این تفاصیل، روش‌های رایج دارای محدودیت هستند.

تانیا داهمز از دانشگاه رجینای کانادا می‌گوید شناسایی خود‌به خودی خواص و
اجزاء سلول آینده میکروسکوپی را تشکیل می‌دهد. داهمز خود از روش‌های
میکروسکوپی برای مطالعه پاسخ میکروب‌ها به تحریکات خارجی استفاده می‌کند.
کرانز و همکارانش از روش میکروسکوپی ترکیبی استفاده کردند این کار به آنها
اجازه می‌دهد تا مکانیسم‌های مربوط به تکثیر سلولی، متمایز شدن، رشد و حرکت
سلول‌ها را مورد مطالعه قرار دهند.

تیم تحقیقاتی کرانز قصد دارد تا با استفاده از امپرمتری کوچک شده، فناوری
آدنوزین تری فسفات را با استفاده از پیمایشگر میکروسکوپ الکترومکانیکی
روبشی نیروی اتمی مورد مطالعه قرار داده و پاسخ مولکولی را به این فشار در
مقیاس سلولی رصد کند. امپرمتری روشی است که در آن با اعمال پتانسیل میان دو
الکترود، جریان ایجاد می‌شود.