دورنورد کوانتومی بی‌سابقه، مقدمه‌ای برای شبکه‌های فضایی

یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران رکود تازه‌ای برای فاصله دورنورد ‏کوانتومی گزارش کرده‌اند. این پژوهشگران ادعای فاصله فضای-آزاد ۱۴۳ کیلومتری دارند. ‏دورنورد کوانتومی اطلاعات فیزیکی را بدون طی مسیر در فضای بین طرفین مخابراتی منتقل ‏می‌کند.‏

‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎
‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

‎ یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران رکود تازه‌ای برای فاصله دورنورد (‏teleportation‏) ‏کوانتومی گزارش کرده‌اند. این پژوهشگران ادعای فاصله فضای-آزاد ۱۴۳ کیلومتری دارند. ‏دورنورد کوانتومی اطلاعات فیزیکی را بدون طی مسیر در فضای بین طرفین مخابراتی منتقل ‏می‌کند. ‏

 

 دورنورد کوانتومی بین جزایر قناری و تنریف در طول کانال‌های فضای-آزاد ‏‏۱۴۳ کیلومتری کلاسیکی و کوانتومی.‏

 

دورنورد کوانتومی، کانال‌های اطلاعات کوانتومی و فیزیکی را برای انتقال حالت ‏پیچیده‌ای از ذرات کوانتومی ترکیب می‌کند. این روش مخابراتی اطلاعات کوانتومی را بدون ‏عبور مستقیم از فضای مابین طرفین مخابراتی منتقل می‌کند. در عمل چالش‌های مهمی در ‏دورنورد کوانتومی ایجاد تداخل می‌کنند.

 

قسمت اعظم تلاش این پژوهشگران بر استفاده از ‏رهیافت‌های جدید جهت غلبه بر موانع عملی متمرکز شده است. این اولین آزمایش در نوع ‏خودش است که از «کنترل آینده‌نگر بلادرنگ» برای انتقال کوانتومی استفاده می‌کند. در ‏این آزمایش، فرستنده اطلاعات کلاسیکی را در کنار اطلاعات کوانتومی تغذیه می‌کند تا به ‏گیرنده در بازسازی پیام اصلی کمک نماید. ‏

 

فرستنده می‌خواهد حالت کوانتومی یک فوتون را با گیرنده به اشتراک گذارد، از اینرو برای خلق یک کانال کوانتومی دو فوتون را درهم می‌تند، یکی را نگهداشته و یکی ‏را با گیرنده به اشتراک می‌گذارد. فرستنده یک اندازه‌گیری کوانتومی روی دو فوتون انجام ‏می‌دهد: فوتون نگهداری شده و یک فوتون پیام در حالت مطلوب. فوتون درهم تنیده متعلق ‏به گیرنده در نتیجه این اندازه‌گیری، اطلاعاتی درباره حالت فوتون پیام بدست می‌آورد. ‏سپس فرستنده به‌طور کلاسیکی نتایج اندازه‌گیری کوانتومی را مخابره می‌کند و گیرنده را ‏قادر به بازسازی حالت کوانتومی اصلی می‌نماید. اکنون گیرنده دارای فوتونی با حالت ‏کوانتومی همسان با فوتون پیام اصلی فرستنده است. ‏

 

در دورنورد کوانتومی طرفین مخابراتی، اطلاعات را با ترکیب کانال‌های اطلاعاتی ‏کوانتومی و کلاسیکی به‌طور قابل اعتماد تا فواصل زیاد منتقل می‌کنند. ذرات درهم تنیده، در ‏اینجا فوتون‌ها، صرف نظر از فاصله به‌طور وابسته پاسخ می‌دهند. گیرنده با دریافت اطلاعات ‏اضافی از یک کانال کلاسیکی می‌تواند یک فوتون همسان با فوتون ارسالی توسط فرستنده ‏بازسازی کند. دورنورد کوانتومی از طریق ذرات درهم تنیده می‌تواند منجر به نوآوری‌های ‏مخابراتی مانند انتقال نامحدود اطلاعات و گارانتی‌های امنیتی فیزیکی شود. ‏

 

پژوهشگران مذکور این آزمایش را در جزایر قناری انجام دادند. در این آزمایش، ‏پژوهشگران فوتون‌هایی را بین ایستگاه‌های نوری گروه اسحاق نیوتون در لاپالما و آژانس ‏فضایی اروپایی در تنریف ارسال کردند. فاصله جدایی این دو ایستگاه ۱۴۳ کیلومتر ‏‏(طولانی‌ترین در دورنورد کوانتومی) است.‏ این محققان جزئیات نتایج کار تحقیقاتی خود را در مجله‌ی ‏arXiv‏ منتشر کرده‌اند.‏ ‎
 

‎ ‎ ‎ ‎‎