استفاده از اولیگومرهای سوپربنزین برای توسعه کامپیوترهای کوانتومی

میکروسکوپ تونل‌زنی روبشی یکی از ادواتی است که محققان برای گرفتن تصاویر در مقیاس اتمی از آن استفاده می‌کنند. اخیرا یک تیم تحقیقاتی به رهبری کریستین یوآخیم از موسسه آاستار موفق شدند گام‌های موثری در این مسیر بردارند. این گروه با استفاده از این میکروسکوپ حالت‌های کوانتومی از درون ترکیبات سوپر بنزین به‌دست آوردند. نتایج این پژوهش می‌تواند برای توسعه کامپیوترهای کوانتومی مورد استفاده قرار گیرد.

میکروسکوپ تونل‌زنی روبشی یکی از ادواتی است که محققان
برای گرفتن تصاویر در مقیاس اتمی از آن استفاده می‌کنند. اخیرا یک تیم
تحقیقاتی به رهبری کریستین یوآخیم از موسسه آاستار موفق شدند گام‌های موثری
در این مسیر بردارند. این گروه با استفاده از این میکروسکوپ حالت‌های
کوانتومی از درون ترکیبات سوپر بنزین به‌دست آوردند. نتایج این پژوهش
می‌تواند برای توسعه کامپیوترهای کوانتومی مورد استفاده قرار گیرد.

هگزابنزوکرونین یک ملکول آروماتیک صاف است که در آن حلقه‌های بنزن به
یکدیگر چسبیده‌اند. برای دست آوردن حالت‌های کوانتومی این ماده، محققان آن
را روی یک ذره طلا نشست دادند. براساس گفته‌های وی‌هیو‌سو، رهبر این تیم
تحقیقاتی برهمکنش ضعیف میان هگزابنزوکرونین و طلا برای اندازه‌گیری هدایت
الکتریکی دیفرانسیلی این سیستم ضروری است. این پارامتر (هدایت الکتریکی
دیفرانسیلی سیستم) نرخ لحظه‌ای بارجریان با ولتاژ است که می‌تواند به‌صورت
مستقیم به دانسیته‌های الکترونی درون حالت‌های کوانتومی مشخص نسبت داده
شود.


این تیم تحقیقاتی بعد از سرد کردن نمونه تا نزدیک صفر مطلق، نوک
میکروسکوپ STM را در بالای هگزابنزوکرونین تثبیت کردند. سپس در یک ولتاژ
ویژه، سیگنال‌های رزونانس هدایت دیفرانسیلی را پیمایش کردند. بعد از
شناسایی این ولتاژ، آنها دانسیته الکترون را در تمام شبکه هگزابنزوکرونین
با استفاده از این میکروسکوپ به‌دست آوردند. با این روش می‌توان یک تصویر
زنده از اوربیتال‌های مولکولی ترکیبات – حالت‌های کوانتایز شده‌ای که اتصال
شیمیایی را کنترل می‌کند – به‌دست آورد.

زمانی که یوآخیم و همکارانش
تلاش داشتند که از یک مولکول با دو واحد هگزابنزوکرونین نقشه برداری کنند،
دریافتند که چیز عجیبی در این میان وجود دارد. نتایج آنها نشان می‌داد که
در اندازه‌گیری‌های STM دو حالت‌های کوانتومی در مرکز این ترکیب وجود دارد
اما زمانی که نوک دستگاه به لبه‌های ترکیب نزدیک می‌شود تنها یک حالت وجود
دارد(رجوع به تصویر).  برای یافتن دلیل این پدیده محققان از
نظریه‌پردازان کمک گرفتند کسانی که با محاسبات مکانیک کوانتومی می‌توانند
نشان دهند که کدام اوربیتال مولکولی برای رسیدن به این نتایج عملی مناسب‌تر
است.

این مطالعات نشان داد که برخلاف عقیده پیشین، حالت‌های کوانتومی
می‌تواند ترکیبی از چند اوربیتال مولکولی مختلف باشند.

محققان این پروژه
معتقدند که یافته‌های آنها می‌تواند اثر قابل توجهی در حوزه محاسبات
کوانتومی داشته باشد. نتایج این پژوهش در قالب مقاله‌ای تحت عنوان Mapping
the excited states of single hexa-peri-benzocoronene oligomers  در نشریه
ACS Nano  به چاپ رسیده است.