اندازه گیری فلزات سنگین سمی با نانوالیاف بهینه شده

پژوهشگران دانشگاه آزاد در تحقیق بر روی عوامل موثر بر جاذب‌های نانوالیاف موفق به طراحی و بهینه‌سازی ‏نانوالیاف اکریلونیتریل اصلاح شده به منظور اندازه‌گیری فلزات سنگین سمی مانند Cr شدند.

پژوهشگران دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا در تحقیقات بر روی عوامل موثر بر روی جاذب‌های نانوالیاف موفق به طراحی و بهینه سازی ‏نانوالیاف اکریلونیتریل اصلاح شده به منظور اندازه‌گیری فلزات سنگین سمی شدند. روش استفاده شده در این تحقیقات یک روش ساده، قابل ‏اعتماد و انتخابی برای تعیین سریع مقادیر ناچیز گونه ‏‎ Cr 3+‎در نمونه‌های آبی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله‌ای است.‏

کروم براساس ظرفیتش می‌تواند به دو صورت ‏Cr(III)‎‏ که یک عامل مفید برای انسان و ‏Cr(VI)‎‏ که یک عامل سمی برای انسان ‏است در طبیعت وجود داشته باشد. اندازه‌گیری کروم کل نمی‌تواند تمام اطلاعات لازم را درباره خطرات جانی در یک مورد آلودگی با ‏Cr‏ در ‏اختیار بگذارد، بلکه اندازه‌گیری انتخابی هر دو گونه معمولاً لازم است. روش‌های حساس طیف‌سنجی برای اندازه‌گیری هر دو گونه ‏Cr‏ ‏ارائه شده است، اما با توجه به مزاحمت‌های ماتریس نمونه و برای اجتناب از بدست آمدن نتایج نادرست، ‏Cr(VI)‎‏ را از ماتریس نمونه قبل ‏از اندازه‌گیری رنگ سنجی جدا‌سازی می‌نمایند. برای دستیابی به این هدف تغلیظ پیوسته با اندازه‌گیری به وسیله طیف سنجی جذب اتمی ‏شعله‌ای برای اندازه‌گیری‌های کل گونه‌های کروم روزمره این عنصر وسیله مناسبی است.‏

هدف این طرح ارائه روش جدید برای اندازه‌گیری فلز سنگین گونه ‏Cr 3+‎‏  در آب‌های سطحی و یا زیرزمینی با استفاده از پیش تغلیظ ‏روش استخراج فاز جامد با استفاده از نانوالیاف پلی اکریلونیتریل اصلاح شده و اندازه‌گیری آن با روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله‌ای ‏بوده است.‏

دکتر علی مقیمی در این باره افزود: «در این طرح تحقیقاتی گونه ‏Cr 3+‎‏ فلز سنگین در نمونه با استفاده نانو الیاف آکریلونیتریل اصلاح ‏شده با متانول آمین کمپلکس تشکیل داده جذب سطحی می‌شد، سپس توسط یک حلال شوینده مناسب (‏Eluent‏) در حجم کم کمپلکس ‏فلز سنگین مورد شستشو واقع شده (‏Stripping‏) و در نتیجه این عمل، کمپلکس فلز سنگین چندین مرتبه تغلیظ شده و سپس توسط ‏تکنیک‌های جذب اتمی و اسپکترومتری جذب اتمی شعله‌ای اندازه‌گیری شد.»‏

مراحل بهینه‌سازی این روش نیز شامل چند مرحله است که به ترتیب می‌توان این گونه این مراحل را بیان کرد؛ ۱- تعیین ‏pH‏ ‏مناسب برای تشکیل کمپلکس، ۲- بهینه کردن مقدارنانو فایبر پلی اکریلونیتریل اصلاح شده، ۳- اثر گونه‌های مزاحم در اندازه‌گیری گونه ‏Cr3+‎‏ فلز سنگین مورد نظر، ۴- مقدار حجم بهینه حلال شوینده، ۵- تعیین اثر گونه‌های آنیونی موجود در اندازه‌گیری گونهCr3+‎ . ۶-آنالیز ‏گونهCr3+‎ بر روی نمونه‌های حقیقی و مقایسه آن با جذب اتمی کوره گرافیتی، ۷- اندازه‌گیری حجم حد.‏

مقیمی در تکمیل این مطلب افزود: «در کنار بهینه‌سازی‌های مورد نظر برای اندازه‌گیری دقیق‌تر، اثر سایر کاتیون‌ها و آنیون‌ها بر روی ‏اندازه‌گیری ‏‎(III)‎‏ ‏Cr‏ با افزودن مقدار مشخصی از یون خارجی موردنظر بهmL‏ ۵۰ محلول نمونه شامل ‏ng‏۱۰۰ از‎(III)‎‏ ‏Cr‏ در ‏pH‏  بهینه و ‏استفاده از روش ذکر شده در شرایط بهینه مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت یونی برای استخراج مزاحم در نظر گرفته شد که باعث خطایی به ‏اندازه ۵%‏ ‏ + در مقدار بازیابی شود.»‏

روش حاضر، یک روش ساده، قابل اعتماد و انتخابی برای تعیین سریع مقادیر ناچیز گونه ‏‎ Cr 3+‎ در نمونه‌های آبی با استفاده از ‏اسپکترومتری جذب اتمی شعله‌ای است. در اثر عمل پیش تغلیظ حد تشخیص اندازه‌گیری این روش به pg mL-1‏ ۶۰  کاهش یافت و مقدار فاکتور تغلیظ برابر ۱۰۰ بدست
آمد. همچنیین دقت و صحت روش ارائه شده با روش‌های استاندارد ‏دیگر مورد
مقایسه قرار گفت.‏

نتایج این تحقیقات که به‌وسیله‌ی دکتر علی مقیمی عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه آزاد ورامین – پیشوا گرفته است، در مجله
‏ ‏E-Journal of Chemistry‏ (جلد ‏‎۸‎، شماره ‏‎۳‎، ۲۰۱۱) منتشر شده است. علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل مقاله را در صفحات ۱۰۵۲ تا ‏‏۱۰۶۱ همین شماره مشاهده نمایند.‏