روشی جدید برای تولید مواد نانوهیبریدی

یک تیم تحقیقاتی به رهبری مای‌علی‌‌خاکانی موفق شدند با استفاده از روش سایش لیزر پالسی مواد نانوهیبریدی جدیدی سنتز کنند با این کار مسیر تازه‌ای به سوی سنتز مواد اپتوالکتریک باز می‌شود.

یک تیم تحقیقاتی به رهبری مای‌علی‌‌خاکانی موفق شدند با استفاده از روش سایش لیزر پالسی مواد نانوهیبریدی جدیدی سنتز کنند با این کار مسیر تازه‌ای به‌سوی سنتز مواد اپتوالکتریک باز می‌شود.

ترکیب نانولوله‌های کربنی با نانوذرات سولفید سرب می‌تواند منجر به تولید ترکیبات جدیدی شود که نانوهیبرید‌هایی با ویژگی‌های تازه هستند از این نانوهیبریدها می‌توان در حوزه‌های مختلف استفاده کرد. یکی از کاربردهای این مواد جدید آن است که می‌توان از آنها در نسل سوم ادوات خورشیدی استفاده کرد همچنین می‌توان این مواد را در سوئیچ‌های اپتوالکترونیکی و شناساگرهای نور به‌کار گرفت. محققان کانادایی مرکز مخابراتی انرژی ماتریکس نتایج یافته‌های خود را در قالب مقاله‌ای در نشریه Advanced Materials به چاپ رساندند.

در سال‌های اخیر تحقیق روی خواص فتوالکتریکی نانوذرات نیمه‌هادی نظیر PbS رشد فزاینده‌ای گرفته است. ترکیب این نانوذرات با نانولوله‌های کربنی می‌تواند شدت جریان تولید شده توسط نور را شدت ببخشد. اما روش‌های سنتز این ترکیبات بسیار محدود است.
مای‌علی‌‌خاکانی می‌گوید زمانی که به‌صورت شیمیایی نانوهیبریدها سنتز می‌شوند باید از لیگندها استفاده کرد دلیل این امر آن است که لیگندها مانع تجمع این ساختارها می‌شوند. اما همین لیگندها مانع انتقال دینامیکی از نانوذره به نانولوله می‌شود. با این کار لیگندها کارایی پاسخ نوری را کاهش داده و زمان واکنش را افزایش می‌دهند. این دو پدیده در نانوهیبرید ساخته شده توسط این گروه تحقیقاتی دیده نمی‌شود. این تیم تحقیقاتی با استفاده از سایش لیزر پالسی موفق شده است نانوذرات PbS را مستقیما به سطح نانولوله‌ها متصل کند.
ابراهیما کا از محققان این پروژه و از دانشجویان دکترای مرکز INRS می‌گوید در ابتدا ما نمی‌دانستیم که آیا نانوهیبردهایی که با این روش تولید می‌شود می‌تواند برای مصارف شناساگر نوری مورد استفاده قرار گیرد، اما در ادامه راهبرد خود را بهبود دادیم به‌طوری که نانوهیبریدهای تولید شده دارای خواص فعالیت نوری شد. این تیم تحقیقاتی با ترکیب مواد نانوهیبریدی جدید با ادوات هدایت‌گر نوری موفق شد ساختاری ایجاد کند که دارای توان پاسخ‌دهی بسیار شدید نسبت به نور بود. نتایج به‌دست آمده با این روش بسیار فراتر از ترکیباتی بود که با روش‌های دیگر به‌دست آمده بود. نتایج این پروژه نشان داد که با استفاده از این ترکیبات جدید می‌توان در طول موج ۶۳۳ نانومتر مقدار پاسخ نوری را تا ۶۷۰ درصد و در طول موج ۴۰۵ نانومتر تا ۱۳۵۰ درصد افزایش داد در حالی که در ترکیبات دیگر این رقم بیش از ۳۷ درصد نرسیده است.