افزایش پاسخ ایمنی بدن در برابر سرطان به کمک نانوذرات

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از نانوذرات کاتیونی لیپوزوم موفق به تولید واکسنی شدند که می‌تواند در درمان سرطان مفید باشد.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد با استفاده از نانوذرات کاتیونی لیپوزوم موفق به تولید واکسنی علیه سرطان شدند. این واکسن که سیستم ایمنی فرد را بر علیه یکی از مارکرهای مهم سرطان به نام Her2/neu فعال میکند، در صنایع داروسازی به ویژه در درمان سرطان هایی چون پستان، رحم، ریه و غیره کاربرد دارد.

سید امیر جلالی (عضو هیات علمی گروه ایمونولوژی) و همکارانش به طراحی پپتیدهایی ازانکوژن موش و ارزیابی اثربخشی این پپتیدهای محصور در نانوذرات لیپوزوم-پلی کاتیون-دی‌ان‌ای (LPD)، برای القای پاسخ ایمنی در موش BALB / c پرداختند.

جلالی مراحل انجام پروژه را این گونه بیان کرد: «ابتدا با استفاده از بیوانفورماتیک، پپتیدهای ایمونوژنیکی از پروتیین Her2/neu طراحی شد. سپس در داخل نانوذرات کاتیونی به نام LPD انکپسوله شده و در ادامه به موش‌های توموری شده تزریق شد. در انتها، سایز تومور و پاسخ ایمنی در این موش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.»

وی ادامه داد: «با استفاده از این نانوذرات، پپتیدهای طراحی شده از دسترس پروتئازها دور مانده و با توجه به کاتیونی بودن نانوذرات، بهتر به سلول‌های دندریتیک عرضه می‌شدند. از همه مهمتر دوز تزریقی پپتید احاطه شده در لیپوزوم بسیار کمتر از تزریق همان پپتید به صورت آزاد است.»

این واکسن که سیستم ایمنی فرد را بر علیه یکی از مارکرهای مهم سرطان به نام Her2/neu فعال میکند، در صنایع داروسازی به ویژه در درمان سرطان هایی چون پستان، رحم، ریه و غیره کاربرد دارد. نتایج حاکی از آن بود که با استفاده از این پپتیدها پاسخ ایمنی بسیار خوب و موثری را علیه مارکرهای سرطان ایجاد شد و این پاسخ وقتی با لیپوزوم همراه می شدند به طور معنی داری افزایش داشت.

نتایج این کار تحقیقاتی در مجلهNanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine (جلد ۷، شماره ۵، ماه جولای، سال ۲۰۱۲) به چاپ رسیده است. علاقهمندان میتوانند متن کامل مقاله را در صفحات ۶۹۲ الی ۷۰۱ از همین شماره مشاهده نمایند.