شناسایی داروها با نانوذرات هیدروکسید/اکسیدروی

پژوهشگران دانشگاه پیام نور خوی-آذربایجان غربی و دانشگاه علوم پزشکی تبریز موفق به تعیین داروهای سمپاتومتریک در مقیاس میکرو مولار شدند.‏

پژوهشگران دانشگاه پیام نور خوی-آذربایجان غربی و دانشگاه علوم پزشکی تبریز با معرفی روش ساده برای تهیه ‏نانوذرات هیدروکسید/ اکسید روی و به کارگیری نانو اکسید روی سنتز شده در ساختار الکترود اصلاح شده خمیر کربن، ‏موفق به تعیین داروهای سمپاتومتریک در مقیاس میکرو مولار شدند.‏

بیماری‌های قلبی-عروقی یکی از شایع‌ترین علل مرگ و میر در جهان است. با توجه به اینکه روش‌های داروئی ‏رایج‌ترین روش درمان بیماری‌های قلبی-عروقی است، لذا تعیین مقدار داروهای قلبی-عروقی در نمونه‌های زیستی بسیار ‏ارزشمند بوده و نیاز به بررسی دارد.

از طرف دیگر سنجش سطح درمانی داروها یک عملکرد بسیار مهم آزمایشگاه‌های آنالیز ‏داروئی است که انجام صحیح آن موجب پیشرفت در امر دارو درمانی می‌گردد و بر عکس انجام نادرست آن هزینه‌های ‏آزمایشگاهی و درمانی را بدون کمک به امر درمان، افزایش می‌دهد. امروزه با وجود روش‌هایی که توانایی جداسازی ‏مخلوط‌های پیچیده‌ای از انواع ماتریکس‌ها را دارند و می‌توانند مقادیر بسیار کم دارو را تشخیص بدهند باز هم نیاز به یک ‏روش آماده‌سازی مناسب ضروری به نظر می‌رسد.‏

در این کار نانوذرات هیدروکسید روی و اکسید روی با مورفولوژی و توزیع اندازه ذرات مناسب به روش ساده محلول ‏آبی تهیه شدند و نانوذرات اکسید روی به عنوان کاتالیست فعال برای الکترواکسیداسیون داروهای سمپاتومتریک به ‏روش‌های الکتروشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفتند.‏

دکتر لطفعلی سقط فروش دانشیار شیمی معدنی دانشگاه پیام نور خوی-آذربایجان غربی در توضیحات تکمیلی گفت: ‏‏«در این کار ابتدا نانو هیدروکسید روی از واکنش نمک روی کلرید با آمونیاک در محلول آبی در دسیکاتور با کنترل شرایط ‏واکنش، سنتز و بعد از‌شناسایی آن، نانو اکسید روی از کلسیناسیون گونه هیدروکسیدی حاصل گردید که تشکیل نانو اکسید ‏مربوطه به‌وسیله‌ی تکنیک‌های متداول ازقبیل ‏FTIR, XRD, SEM‏ و ‏TEM‏ تایید گردید. در مرحله بعد با تهیه ‏الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانو اکسید روی، فعالیت الکتروکاتالیتیکی آن در اکسیداسیون و تعیین داروهای ‏سمپاتومتریک: متیل اپیدرن، اپیدرن و نوراپیدرن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان دهنده فعالیت عالی الکترود ‏مورد نظر در اکسایش داروهای سمپاتومتریک بود. عملکرد تجزیه‌ای این الکترود حاکی از این واقعیت است که الکترود ‏اصلاح شده مورد نظر می‌تواند برای‌شناسایی مقادیر میکرومولار داروهای سمپاتومتریک مورد استفاده قرار گیرد.»‏

از مهمترین دستاورد‌های این تحقیقات، استفاده از یک روش ساده برای تهیه نانو اکسید روی بدون نیاز به مواد فعال ‏سطحی و شرایط واکنشی ویژه بوده است که باید به این دو، استفاده از این نانو اکسید برای اکسایش داروهای ‏سمپاتومتریک و تعین آنها در حد میکرومولار را نیز افزود.‏

نتایج این کار تحقیقاتی که به‌وسیله‌ی دکتر لطفعلی سقط فروش و همکاران وی صورت گرفته است، در ‏مجله ‏Acta Chimica Slovenica‏ (جلد ۵۹، ماه دسامبر سال ۲۰۱۲) منتشر شده است. علاقمندان ‏می‌توانند متن کامل مقاله را در صفحات ۸۶۳ الی ۸۶۹ همین شماره مشاهده نمایند.‏