تصویربرداری اتم به اتم با استفاده از AFM

تصویر تشکیل شده در مود غیرتماسی میکروسکوپ نیروی اتمی بسیار شفاف است. محققان از این مود استفاده کردند تا موقعیت دقیق اتم‌های منفرد و پیوندهای آن را در مولکولی با ۲۶ کربن و ۱۴ هیدروژن بدست آورند. این ساختار سه حلقه بنزن به هم متصل است.

تصویر تشکیل شده در مود غیرتماسی میکروسکوپ نیروی اتمی بسیار شفاف است. محققان از این مود استفاده کردند تا موقعیت دقیق اتم‌های منفرد و پیوندهای آن را در مولکولی با ۲۶ کربن و ۱۴ هیدروژن به‌دست آورند. این ساختار سه حلقه بنزن به هم متصل است.
زمانی که فلیکس فیشر از آزمایشگاه ملی لورنس در برکلی قصد داشت تا با استفاده از واکنش‌های شیمیایی روی نانوساختار گرافنی کار کند به نتایج جالبی رسید: تصاویری از اتم‌های کربن و پیوندهای میان آنها.

فیشر از محققان این پروژه می‌گوید ما درباره گرفتن چنین تصویر زیبایی برنامه‌ریزی نکرده بودیم، خود واکنش برای ما مهم بود. برای همین زمانی که کار سنتز به پایان رسید با استفاده از یک میکروسکوپ نیروی اتمی بسیار حساس که در آزمایشگاه مایکل کرومی وجود داشت از محصول تصویر گرفتیم. این که ما توانسته بودیم محصول مورد نظر خود را به‌دست بیاوریم خود یک موفقیت بود اما از آن جالبتر تصویر شفاف از این ماده بود. هیچ کس تا کنون موفق نشده بود از پیوندهای منفرد و تک مولکول‌ها تصویر بگیرد. این گروه نتایج یافته‌ خود را نشریه Science Express به چاپ رساندند. 
فیشر و همکارانش در این پروژه روی تولید نانوساختاری گرافنی با راهبرد پایین به بالا کار کردند آنها زنجیره‌های کربنی را به‌صورت ورقه‌های شش ضلعی در آوردند. اولین شرط این واکنش آن بود که واکنش تحت کنترل باشد. در این فرآیند احتمال تولید ده‌ها محصول وجود داشت بنابراین بررسی آنها دشوار بود. این گروه از یک ساختار اولیه به نانو اولیگو اندین که دارای سه حلقه بنزن متصل به هم بود استفاده کردند این ماده روی سطح فلز نقره قرار داشته و با گرم کردن واکنش آغاز می‌شود.
با استفاده از یک نوک میکروسکوپ نیروی اتمی و با مود غیرتماسی این مولکول مورد بررسی قرار گرفت. روی این نوک مولکول دی اکسید کربن قرار داده شد و اکسیژن آن به‌عنوان پیمایشگر مورد استفاده قرار گرفت. با این ترفند محققان موفق به روبش اتم‌های منفرد شدند. نتایج نشان داد که نه تنها خود مولکول بلکه پیوندهای آن نیز قابل تصویربرداری است. این گروه مولکول‌ها را قبل و بعد از واکنش مورد بررسی قرار دادند. در تصویر بالا دو محصول اصلی این فرآیند نشان داده می‌شود. خط مقیاس این تصاویر سه انگستروم است. این تصاویر اطلاعات خوبی درباره مکانسیم واکنش ارائه می‌دهد.