بسیار عالی است
کیت تست تشخیص بیماری می تواند بسیار موثر باشد
در روند درمان مخصوصا شرایط خاص