کارگاه‌های آموزشی تخصصی- دستگاهی هفتمین جشنواره فناوری نانو

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در نظر دارد چندین کارگاه‌ آموزشی تخصصی دستگاهی را همزمان با هفتمین جشنواره فناوری نانو برگزار کند.

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در نظر دارد ۱۴ کارگاه‌های آموزشی را همزمان با هفتمین جشنواره فناوری نانو برگزار کند. عناوین کارگاه‌های فوق به شرح زیر است:

۱- آشنایی با دستگاه پلاسمای جفت‌شده القای نشر اتمی ICP-OES
2-آشنایی با دستگاه جذب اتمی AAS
3-کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS)
4- کارگاه HCT
5- معرفی میکروسکوپ پروبی روبشی SPM
6- معرفی میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM
7- آشنایی با دستگاه پراش‌سنج اشعه ایگس (XRD)
8-  آشنایی با روش‌های تست و آزمون (Graizing, Saxs, Street Test)
9- کارگاه مالکیت فکری زبان اصلی (آقای پروفسور گانگولی)
۱۰- کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
11- معرفی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
12- آشنایی با مفاهیم و روش‌های جذب سطحی (BET)
13- ایمنی در آزمایشگاه
۱۴- آشنایی با طراحی آزمایشات (DOE)

اطلاعات تکمیلی کارگاه‌ها و لینک مستقیم ثبت‌نام هر دوره در وبسایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو آمده است.