مجمع عمومی انجمن نانوفناوری پزشکی ایران برگزار می‌شود

با توجه به پایان قریب‌الوقوع دوره فعالیت هیات مدیره و بازرس فعلی، مجمع عمومی انجمن نانوفناوری پزشکی ایران جهت تعیین ترکیب جدید هیات مدیره و بازرس در تاریخ ۲۴ آذرماه تشکیل خواهد شد.

با توجه به پایان قریب‌الوقوع دوره فعالیت هیات مدیره و بازرس فعلی، مجمع عمومی انجمن نانوفناوری پزشکی ایران جهت تعیین ترکیب جدید هیات مدیره و بازرس در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۳ در محل تهران- خیابان شریعتی- قلهک- ابتدای خیابان یخچال- دانشگاه آزاد واحد علوم داروئی- حوزه ریاست تشکیل خواهد شد.

بدینوسیله از کلیه اعضای رسمی انجمن دعوت می‌شود که در مجمع عمومی عادی انجمن علمی نانو فناوری پزشکی ایران حضور به هم رسانند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن علمی نانو فناوری پزشکی ایران به شماره ۲۸۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۸۵۷۱