روشی برای تولید انبوه نانوکامپوزیت گرافنی با CVD

محققان با استفاده از روشی مبتنی بر CVD موفق به تولید انبوه نانوکامپوزیت گرافنی شدند. این روش می‌تواند دامنه استفاده صنعتی نانوکامپوزیت‌های گرافنی را گسترش دهد. در این روش، ورقه‌های بزرگ گرافنی درون لایه پلیمری قرار داده می‌شود که در نهایت هدایت الکتریکی ن

پژوهشگران آزمایشگاه ملی اوک‌ریج روشی برای تولید انبوه نانوکامپوزیت گرافنی ارائه کردند. با این کار مسیر تجاری‌سازی این ماده و وارد شدن آن به صنعت هموارتر می‌شود.
این گروه تحقیقاتی با استفاده از روشCVD، اقدام به ساخت کامپوزیت پلیمری به ابعاد ۲ در ۲ اینچ کردند که حاوی یک لایه از اتم‌های کربن است. این روش می‌تواند دوره‌ جدیدی در صنعت الکترونیک انعطاف‌پذیر ایجاد کند.
والسیوک، از محققان این پروژه، می‌گوید: «پیش از این پروژه، خواص مکانیکی عالی گرافن در مقیاس میکرو نشان داده شده بود. ما سعی کردیم که این حوزه را گسترش داده و تولید گرافن را به حجم انبوه برسانیم. با این کار کاربردهای صنعتی و بازار این ماده افزایش می‌یابد.»
بیشتر راهبردهای مورد استفاده در ساخت نانوکامپوزیت‌های پلیمری تنها از مقادیر اندکی از گرافن استفاده می‌کنند که دلیل این امر عدم دشواری پخش شدن مناسب گرافن در این پلیمرهاست. این گروه تحقیقاتی به جای استفاده از تکه‌های کوچک گرافنی، ورقه‌های بزرگ گرافن را برای ساخت کامپوزیت استفاده کردند؛ با این کار مشکل متجمع شدن گرافن به حداقل می‌رسد. استفاده از این نوع گرافن موجب افزایش هدایت الکتریکی و کاهش میزان گرافن مصرف شده در کامپوزیت می‌شود.
والسیوک می گوید: «در این پروژه ما از روش CVD برای تولید نانوکامپوزیت استفاده کردیم؛ با این کار هدایت الکتریکی کامپوزیت ۵۰ برابر بیشتر از نمونه‌های قبلی شد.»
در صورتی که محققان این پروژه بتوانند هزینه تولید در این روش را کاهش دهند، آنگاه می‌توان دامنه کاربرد این نانوکامپوزیت را افزایش داد و از آن در حوزه‌هایی نظیر، کاتالیست، الکترونیک، فیلتراسیون، ذخیره اطلاعات، پوشش‌دهی و هوافضا استفاده کرد.

نتایج این پژوهش در نشریه Applied Materials & Interfaces منتشر شده است.