با عرض ادب .همانطور که پارچه های ضد جذب اب و گل ولای ساخته اند با نانو میتوانند استنت قلب ضد جذب مواد بسازند.