از بین بردن سلول‌های بنیادی سرطان با نانوذرات

محققان با وارد کردن داروی ضدسرطان به درون نانوذرات کیتوسان موفق به تولید دارویی شدند که می‌تواند سلول‌های بنیادی سرطانی را از بین ببرد. معمولاً این سلول‌ها موجب رشد مجدد تومور سرطانی بعد از شیمی‌درمانی می‌شوند.

تومور سرطانی برخی بیماران سرطانی تنها چند سال بعد از شروع فرآیند درمان دوباره باز می‌گردد. این بازگشت می‌تواند به دلیل رشد سلول‌های بنیادی سرطانی باشد که روش مقابله با داروی ضد سرطان را نیز آموخته‌اند. اخیراً محققان موفق به تولید نانوذراتی شده‌اند که می‌تواند سلول‌هایی را که در برابر دارو مقاوم هستند را از بین ببرد. این گروه از این نانوذرات روی موش‌های آزمایشگاهی استفاده شده و نتایج مثبتی بدست اورده‌اند. 
داروهای ضدسرطان اغلب موجب چروکیده شدن تومور می‌شوند اما سلول‌های بنیادی سرطانی از این داروها در امان هستند. هر چند این سلول‌ها تنها بخش کوچکی از تومور را تشکیل می‌دهند اما به دلیل مقاومت آن‌ها به دارو، درمان این سلول‌ها بسیار دشوار است. با وجود این سلول‌ها، تومور سرطانی دوباره رشد می‌کند در سراسر بدن گسترش می‌یابد.
این گروه تحقیقاتی با استفاده از نانوذرات، روشی برای مقابله با این سلول‌ها ارائه کردند. آن‌ها داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین را درون نانوذرات قرار داده و آن را با کیتوسان پوشش‌دهی کردند. کیتوسان یک پلی‌ساکارید طبیعی است که سلول‌های بنیادی سرطانی را هدف‌گیری می‌کند. با توجه به این که محیط اطراف تومور خاصیت اسیدی دارد، نانوذرات به مجرد رسیدن به تومور از هم گسسته می‌شوند و محتویات دارویی خود را رهاسازی می‌کند.
محققان این پروژه در محیط آزمایشگاهی سلول‌های سرطان پستان انسان را رشد داده و روی موش‌های آزمایشگاهی قرار دادند. سپس از این سیستم دارویی برای از بین بردن سلول‌های بنیادی سرطانی استفاده کردند. نتایج نشان داد که تومور کاملاً از بین می‌رود در حالی که اثرات جانبی آن در موش‌ها دیده نمی‌شود.
نتایج این پژوهش در قالب مقالاتی در نشریات American Cancer Society و Pelotonia و ACS NANO منتشر شده است.