تبریز: عملکرد موفق نمونه‌ی آزمایشگاهی نانوذرات کاتالیستی در تصفیه‌ی پساب آلی

پژوهشگران دانشگاه تبریز در طرحی اقدام به ساخت آزمایشگاهی نوعی نانوذرات کاتالیستی نمودند. این کاتالیست جهت تصفیه و تجزیه‌ی آلاینده‌ی رنگزای نمونه‌ی پساب کارخانه‌ عملکرد بسیار موفقی داشته است. این کاتالیست سازگار با محیط زیست از مواد اولیه‌ی در دسترس تهیه ش

یکی از مشکلات اساسی صنعت تصفیه‌ی آب و پساب، وارد شدن حجم گسترده‌ای از انواع آلاینده‌های متنوع و پایدار به منابع آبی است که در برخی موارد حذف آن‌ها با روش‌های متداول امکانپذیر نیست. بر این اساس نیاز به روش‌های جدید و مؤثر به وفور احساس می‌شود. در این میان، روش‌های اکسایش پیشرفته یکی از راهکارهای جدید حذف آلاینده‌ها محسوب می‌شوند.
به گفته‌ی دکتر محسن شیدائی، در این کار پژوهشی دو فرآیند مختلف اکسایش پیشرفته توسط یک کاتالیست مشترک انجام شده است تا روشی مؤثر برای حذف آلاینده‌های شیمیایی از منابع آبی معرفی گردد.
وی در ادامه افزود: «هدف اصلی این تحقیق بررسی امکان استفاده از نانوذرات لپیدوکروسیت (γ-FeOOH) بعنوان کاتالیست، جهت حذف آلاینده‌های آلی از پساب حاوی این ترکیبات بود. برای این منظور امکان استفاده از این نانوذرات سنتز شده در تصفیه‌ی پساب نساجی کارخانه‌ی فرش و پتوی تبریز در حضور اکسید کننده‌ی معدنی H2O2 و امواج فراصوت طی فرآیند US/γ-FeOOH/H2O2 بررسی شد.»
با توجه به توانایی این نانوذرات در تصفیه، استفاده از این کاتالیست باعث افزایش سرعت و کاهش هزینه‌ی فرایند تصفیه‌ی پساب حاوی ترکیبات آلی می‌شود. در ضمن با توجه به اینکه لپیدوکروسیت یکی از گونه‌های طبیعی اکسید آهن است که در لوله‌ها یا مخازن ذخیره‌ی آب نیز یافت می‌شود، لذا می‌توان این فرآیند را جزو فرآیندهایی با خطرات جانبی کمی دسته بندی کرد.
شیدائی معتقد است که با توجه به سادگی فرآیند، عدم نیاز به تجهیزات بسیار پیچیده، دسترسی آسان به مواد اولیه و عملکرد مناسب برای حذف آلاینده‌ها، امکان توسعه‌ی نتایج این طرح دور از انتظار نیست. لذا با تکمیل مطالعات و امکان ایجاد مقیاس صنعتی، کاربرد اصلی این طرح در تصفیه‌ی تکمیلی پساب‌های حاوی ترکیبات آلی است که به تبع آن در صنایع مختلف شیمیایی، داروسازی، نساجی و چرم نیز قابل استفاده خواهد بود.
این محقق نحوه‌ی بررسی عملکرد این نانوکاتالیست را بدین شرح بیان کرد: «در ابتدا نانوذرات لپیدوکروسیت سنتز شدند و مشخصات ساختاری آن‌ها توسط پراش اشعه‌ی X، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) و جذب سطحی نیتروژن شناسایی شد. در ادامه امکان استفاده از نانوذرات سنتز شده در تصفیه‌ی پساب نساجی کارخانه فرش و پتوی تبریز در حضور اکسید کننده‌ی معدنی H2O2 و امواج فراصوت، طی دو فرآیند همزمان فنتون هتروژن و تخریب سونوکاتالیستی هتروژن، بررسی شد. فرایند فنتون یک اکسیداسیون پیشرفته است که در دما و فشار محیط صورت می‌گیرد و سبب تجزیه‌ی ترکیبات سمی و پایدار به آب و دی اکسید کربن می‌شود. همچنین تأثیر عوامل مؤثر بر این فرآیند، نظیر میزان کاتالیست مصرفی، pH محیط و توان امواج اعمال شده بر عملکرد تصفیه در نظر گرفته شد.»
نتایج بدست آمده حاکی از این است که این فرآیند بطور مؤثری قادر به تخریب ترکیب رنگزای موجود در پساب نساجی به ترکیبات کوچک‌تر و در نهایت معدنی سازی آن است. از طرفی امکان استفاده‌ی مکرر از این کاتالیست در چندین مرحله تصفیه‌ی پشت سر هم وجود دارد. در نهایت چنین به نظر می‌رسد که فرایند پیشنهادی US/γ-FeOOH/H2O2 قابلیت استفاده در تصفیه‌ی پساب‌های رنگرزی و یا پساب‌های حاوی ترکیب‌های آلی از سایر صنایع را داراست.
این تحقیقات حاصل تلاش‌های دکتر علیرضا ختائی- عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز و دکتر محسن شیدائی- عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی است که نتایج آن در مجله‌ی Ultrasonics sonochemistry (جلد ۲۷، شماره ۱، سال ۲۰۱۵، صفحات ۶۱۶ تا ۶۲۲) منتشر شده است.