هفت کارگاه تخصصی در آخرین روز نمایشگاه نانو برگزار شد

در آخرین روز برگزاری هشتمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو هفت کارگاه آموزشی با عنوان‌های معرفی میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM، معرفی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM، طراحی آزمایشات DOE، الکتروریسی، کارگاه آموزشی جامع ایمنی و مدیریت پسماندهای خطرناک در آزمایشگ

معرفی میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM
این کارگاه توسط مهندس داوود قرایلو، مدیر فنی آزمایشگاه کفا و با هدف آشنایی با میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM برگزار و طی آن مطالبی تحت عنوان آموزش برای آماده سازی بهتر نمونه، مکانیزم دستگاه و روش‌های آماده سازی نمونه مطرح شد.

معرفی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
این کارگاه با هدف معرفی میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و توسط مهندس بابک اکبری، مدیر فنی پژوهشکده کیمیا زی برگزار شد. در این کارگاه مطالبی درباره کاربرد و اساس کار دستگاه و چگونگی اخذ تصاویر بهتر عنوان شد.

طراحی آزمایشات DOE
در این کارگاه که توسط دکتر محسن عسکری پیکانی و با هدف آشنایی با روشهای مختلف طراحی آزمایش برگزار شد، مطالبی تحت عنوان مقدمه و معرفی انواع روش‌های طراحی آزمایش بیان شد.

الکتروریسی
در این کارگاه که توسط مهندس اکبر گزمه، مذیرعامل شرکت فناوران تجهیزات نانو آزما و با هدف آشنایی با فرآیند دستگاه الکتروریس برگزار شد، مطالبی با عناوین اصول ریسندگی و آشنایی با الکتروریسی مطرح شد.

سمیت نانو مواد، مقانیسم سمیت، اثرات شیمی-فیزیکی
این کارگاه با هدف بررسی ایمنی در آزمایشگاه و حفاظت شخصی و سمیت نانو مواد توسط دکتر آناهیتا معتمدی و دکتر نیلوفر صفایی آشتیانی برگزار شد. در جریان این کارگاه مطالبی با عناوین سمیت نانو مواد، مکانیسم سمیت، اثرات شیمی فیزیکی نانو مواد و امنیت کارکرد با نانو مواد مطرح شد.

FESEM
این کارگاه تخصصی با هدف آشنایی کاربردی با میکروسکوپ الکترونی FESEM توسط دکتر سیروس زمانی، عضو هبات علمی دانشگاه تهران برگزار شد. در این کارگاه مطالبی با عناوین آشنایی با FESEM، عملکرد این دستگاه، نحوه استفاده از این دستگاه در شناسایی نانو مواد و نکات کلیدی در آنالیز مواد با استفاده از این دستگاه مطرح شد.

کارگاه آموزشی آزمون پتانسیل زتا
این کارگاه توسط بوریس پدرن، مدیر فنی شرکت کودوآن فرانسه و با هدف آشنایی با آخرین روش‌های اندازه‌گیری ذرات بوسیله DLS و اندازه‌گیری پتانسیل زتا برگزار و طی آن سرفصل‌های تئوری DLS و زتا و کارگاه عملی عنوان شد.