ثبت پتنتی در خصوص مایکروویوهای گرافنی توسط شرکت LG

اخیرا شرکت LG مدارک مورد نیاز برای ثبت پتنتی در خصوص مایکروویوهای گرافنی را به اداره ثبت پتنت آمریکا ارسال کرده است. در این اختراع برای جلوگیری از نشت امواج از اون مایکروویوها از درهای گرافنی استفاده می‌شود.

شرکت کره‌ای LG برای انسداد تابش نشت‌کننده از یک اون مایکروویو پتنتی تحت عنوان “روشی برای ساخت صفحه گرافنی انسدادکننده موج الکترومغناطیسی و استفاده از آن در یک اون مایکروویو” ثبت کرده‌اند. این پتنت مربوط به قابلیت‌های گرافن است و بطور ویژه مربوط به روش ساخت یک صفحه گرافنی انسدادکننده موج الکترومغناطیس است که قابلیت انسداد امواج الکترومغناطیسی را با استفاده از گرافن دارد و هدف نهایی نیز استفاده از این صفحهی انسدادکننده موج در یک اون مایکروویو است.
این اختراع شامل چهار مرحله است: مرحله تشکیل دو لایه گرافنی در بالا و پایین یک لایه فلزی کاتالیستی؛ مرحله اتصال یک بستر نگهدارنده روی دومین لایه گرافنی؛ مرحله ایجاد یک الگو روی اولین لایه گرافنی یا لایه فلزی کاتالیستی؛ و مرحله حذف لایه نگهدارنده.
طبق شماره‌های اخیر مجله نانوتک “گرافن در کره جنوبی” و مجله مواد یک بعدی و دو بعدی، کره جنوبی یکی از بازارهای مهم برای تولیدات گرافنی است.