کشف نانوشبکه برق‌رسانی میان باکتری‌های کف اقیانوس

محققان آلمانی موفق به کشف یک شبکه نانوسیمی میان باکتری‌های تجزیه کننده متان در کف دریا شدند. این باکتری‌ها از این شبکه برای انتقال برق میان خود استفاده می‌کنند.

به گزارش سایت فناوری های همگرا، محققان مؤسسه ماکس پلانک دریافتند، زمانی که میکرواورگانیسم‌های تجزیه کننده متان در کنار هم قرار می‌گیرند، یک شبکه برق‌ر‌سانی میان آن‌ها شکل می‌گیرد. تجزیه متان توسط دو گروه مختلف از میکرواورگانیسم‌ها انجام می‌شود. زمانی که آنها به هم متصل می‌شوند، فرآیند تجزیه آغاز می‌شود.
پژوهشگران دریافتند که اتصال سیم مانند، میان سلول‌ها شکل می‌گیرد که این مسیر برای انتقال انرژی استفاده می‌شود. پیش از این در سال ۲۰۱۰ محققان نشان داده بودند که میکرواورگانیسم‌ها از طریق عنصر آهن و استفاده از آن به‌عنوان سیم با هم ارتباط دارند.
این گروه تحقیقاتی به بررسی اورگانیسم‌های اکسیدکننده متان پرداختند که در کف اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند. این موجودات مسئول از بین بردن یکی از گازهای گلخانه‌ای هستند. در کف اقیانوس از زوال مواد زیستی، متان تولید می‌شود که این باکتری‌ها آن‌ها را اکسید کرده و به کربنات تبدیل می‌کنند. انرژی از یک باکتری به باکتری مجاور انتقال می‌یابد. این باکتری‌ها به جای اکسیژن، گوگرد تنفس می‌کنند. فرآیند انتقال انرژی میان این باکتری‌ها برای دانشمندان سؤال برانگیز بوده است.
از این رو پژوهشگران فرض کردند که یک مسیر تونلی میان سلول‌ها وجود دارد که مطالعه میکروسکوپ الکترونی این فرضیه را تأیید کرد. این گروه با ایجاد برش‌هایی در بدنه باکتری‌ها به بررسی بخش‌های داخلی این موجودات پرداخته و در نهایت سیستم مورد نیاز برای انتقال انرژی را کشف کردند. آن‌ها یک سری ژن مسئول انجام این کار را در این باکتری‌ها پیدا کردند.
آنها یک سری سیم زیستی به طول چند میکرون یافتند که سلول‌ها را به هم مرتبط می‌کند. قطر این سیم‌ها تنها چند نانومتر بوده و اتصال میان سلول‌ها را برقرار می‌کند.
کشف این شبکه نانوسیمی میان باکتری‌ها گامی دیگر در مسیر شناخت این میکرواورگانیسم‌های تجزیه کننده متان است. با توجه به فراوانی این باکتری‌ها در طبیعت، شناخت آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.