امکان انتقال اطلاعات از طریق تله‌پورت کوانتومی

محققان با استفاده از یک روش عملی در حوزه تله‌پورت کوانتومی، نشان دادند که می‌توان اطلاعات را از این طریق منتقل کرد.

در جنگ ستارگان افراد با استفاده از تله‌پورت اقدام به مسافرت از یک نقطه به نقطه دیگر می‌کنند. در تله‌پورت کوانتومی نیز بخشی از قوانین تله‌پورت تخیلی انسان وجود دارد و همین قوانین یکی از مهمترین اصول در دستورالعمل‌های اطلاعات کوانتومی است.
در مقاله‌ای که اخیرا تونگ کانگ و همکارانش از دانشگاه پوردو با عنوان « Quantum superposition, entanglement, and state teleportation of a microorganism on an electromechanical oscillator» منتشر کردند، برای اولین بار نشان دادند که حالت‌های کوانتومی درونی (حافظه) و حالت حرکت مرکز جرم (center-of-mass motion state) یک میکرواورگانیسم می‌تواند با استفاده از نوسانات الکترومکانیکی و مدارات ابرررسانا از نقطه‌ای به نقطه دیگر حرکت کند.
آن‌ها طرحی ایجاد کردند که در آن حالت گربه شرودینگر وجود دارد. در این طرح، یک میکرواورگانیسم می‌تواند در دو نقطه یکسان وجود داشته باشد. این طرح یک قدم مهم به سوی انتقال اورگانیسم‌ها در آینده است.
در سال ۱۹۳۵ اروین شرودینگر چنین فرض کرد که یک گربه می‌تواند در حالتی قرار گرفته باشد که هم زنده است و هم مرده. یک حالت ابرموقعیت می‌تواند میکرواورگانیسم را از محلی به محل دیگر منتقل کند. سال‌هاست که فیزیک‌دانان در تلاش برای تحقیق روی پدیده کوانتوم ماکروسکوپی هستند، اما تداخل امواج الکترون‌ها، اتم‌ها و مولکول‌های مانعی در این مسیر بوده است.
اخیراً با سرد کردن، حالت ابرموقعیت در نوسانات مکانیکی ایجاد شده است. اولین انتقال کوانتومی در سال ۱۹۹۷ با یک فوتون منفرد انجام شد. در سال ۲۰۱۵ محققان یک فوتون با درجه آزادی چندگانه را انتقال دادند، اما تا کنون انتقال یک میکرواورگانیسم انجام نشده است.
در این پروژه محققان یک باکتری را روی سطح نوسانگر غشاء الکترومکانیکی قرار دادند، نوسانگری که با مدار ابررسانا ترکیب شده است. آن‌ها با استفاده از این سیستم موفق به تله‌پورت و ابرموقعیت کوانتومی شدند. از آنجایی که داخل این اورگانیسم اطلاعات زیادی وجود دارد، بنابراین با این روش می‌توان اطلاعات را نیز انتقال داد.