احتمالاً حالت اسرارآمیزی موسوم به «سیال اسپین کوانتومی» وجود دارد!

محققان انگلیسی بعد از گذشت ۴۰ سال از مطرح شدن تئوری وجود حالت اسرارآمیزی موسوم به سیال اسپین کوانتومی، موفق به ارائه شواهدی مبنی بر وجود این حالت در مواد دوبعدی نظیر گرافن شدند.

دانشمندان موفق به جمع‌آوری شواهد انکارناپذیری از وجود یک حالت اسرارآمیز از ماده شدند. این حالت خاص از ماده، ۴۰ سال قبل پیش‌بینی شده بود، اما هیچ‌گاه کسی موفق به اثبات وجود آن نشده بود. در این پروژه محققان از یک ماده دو‌بعدی استفاده کردند تا حالتی موسوم به سیال اسپین کوانتومی را تشریح کنند.
اولین ویژگی سیال اسپین کوانتومی آن است که الکترون‌ها در آن در ترازهای مشخص قرار نگرفته‌اند. این ذرات الکترونی بعد از شکستن فرمیون ماجورانا ایجاد می‌شوند.
محققان دانشگاه کمبریج اسنادی منتشر کردند که در آن ثابت شده که در طول فرآیند آزمایش روی ذرات در حال حرکت در ماده دوبعدی نظیر گرافن، این حالت ایجاد می‌شود. مشاهدات انجام شده توسط محققان نشان می‌دهد که این ذرات طبق پیش‌بینی مدل‌ سیال اسپین کوانتومی وجود دارند.
این گروه تحقیقاتی نشان دادند که این حالت جدید ماده به دلیل حالت غیریکنواختی در مواد مغناطیسی ایجاد می‌شود. این مواد حاوی الکترون هستند و درصورت سرد شدن، تمامی آن‌ها به‌صورت خطی به سوی سمت شمال مغناطیسی تراز می‌شوند و در واقع یک سمت و سو را به خود می‌گیرند.
دیمیری کوریژین از محققان این پروژه می‌گوید: « تاکنون ما نمی‌دانستیم که چه نوع آزمایش‌هایی باید برای رسیدن به حالت سیال اسپین کوانتومی انجام دهیم. در یکی از آزمایش‌ها، ما تصور کردیم که اگر در این آزمایش تغییراتی داده شود می‌توان شرایط حصول سیال اسپین کوانتومی را فراهم آورد.»
این گروه تحقیقاتی در سال ۲۰۱۴ یک مدل نظری ارائه کردند و سپس به بررسی انجام آزمایش برای اثبات آن پرداختند. این دستاورد محققان مسیر تازه‌ای به سوی خلق چیزهای جدید باز می‌کند.