نانوذراتی که حساسیت تصویربرداری MRI را افزایش می‌دهند

پژوهشگران دانشگاه توکیو موفق به ساخت نانوذرات عامل کنتراست دهنده در تصویربرداری MRI شدند. این نانوذرات دارای ساختار هسته‌ای پوسته‌ای بوده و می‌تواند نسبت به pH حساس باشد.

محققان ژاپنی موفق به ارائه عامل کنتراست دهنده برای تصویربرداری با دستگاه MRI شدند، به طوری که سیگنال‌های این نوع تصویربرداری تقویت شده و در نهایت پاسخ‌های MRI نسبت به pH بهبود می‌یابد.
این عامل کنتراست دهنده از جنس یون‌های منگنز بوده که درون نانوذرات فسفات کلسیم حساس به pH محدود شده‌است. این نانوذرات به‌صورت هسته‌ای پوسته‌ای بوده که پوسته آن از جنس پلی اتیلن گلیکول است که هسته‌ فسفات کلسیم را در بر می‌گیرد.
این عامل کنتراست دهنده می‌تواند تومور سرطانی را درخشان نشان دهد، به طوری که محققان این پروژه توانستند ذرات چند میلیمتری سرطان را در کبد مشاهده کنند.
MRI ابزار مناسبی برای مشاهده ساختارهای غیرمعمول در بافت‌های نرم است. در این روش بدون نیاز به تابش‌های خطرناک، رصد بافت‌های داخلی بدن امکان‌پذیر می‌شود. اهمیت این روش آن است که نسبت به pH حساس بوده و برای رصد محیط تومور سرطانی بسیار مفید است.  این امر به دلیل اسیدی‌تر بودن داخل تومورهای سرطانی از بافت‌های سالم است. اگر سلول سالم pH حدود ۴/۷ داشته باشد، تومور سرطانی pH حدود ۶/۶ دارد.
در pHهای پایین، نانوذرات فسفات کلسیم باز شده و یون منگنز آزاد می‌شود. این یون‌ها به پروتئین مورد نظر برخورد کرده و به آن متصل می‌شود. بنابراین، هنگام تصویربرداری با MRI، کنتراست افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند.
این گروه تحقیقاتی این روش را روی موش‌های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند و با استفاده از آن موفق شدند تومور در ابعاد چند میلیمتر را شناسایی کنند.
پنگ می از محققان این پروژه می‌گوید: «این عامل کنتراست دهنده می‌تواند تومور سرطانی را به سادگی شناسایی کند. این روش امکان شناسایی هیپوزیا را فراهم می‌کند که اهمیت زیادی دارد. دلیل این امر آن است که بسیاری از این تومورها نسبت به درمان مقاوم هستند.»
نتایج این پروژه در نشریه Nature Nanotechnology منتشر شده‌است.