کارگاه‌های آموزشی و تخصصی در حوزه زیست‌فناوری و نانوفناوری برگزار می‌شود

کارگاه‌های آموزشی و تخصصی در حوزه زیست‌فناوری و نانوفناوری برگزار می‌شود

آزمایشگاه آزاد نانو زیست‌فناوری اوژن در راستای افزایش آگاهی آموخته‌های مرتبط با علم و دانش مخاطبین کارگاه‌های تخصصی در حوزه زیست‌فناوری و نانوفناوری را دی ماه سال جاری برگزار می‌کند.

265