همکاری سه کشور اروپایی برای تولید کیت تشخیص سریع کرونا

همکاری سه کشور اروپایی برای تولید کیت تشخیص سریع کرونا

سه کشور اسپانیا، فرانسه و ایتالیا با همکاری یکدیگر در قالب پروژه‌ای به نام CoNVaT به دنبال ساخت کیت تشخیص کرونا هستند. در این کیت از نانوکانال‌هایی روی تراشه استفاده شده که با کمک نوعی پروتئین و تداخل‌سنجی نور امکان تشخیص سریع ویروس کرونا و همچنین میزان ویروس‌ها در نمونه آزمایشی را فراهم می‌کند.

767